Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia  23 listopada 2015 r.

GPIR.g.6840. 11.2014 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Siepietnica, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  13 listopada 2015 r. godz. 900,  III przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.      Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn, Powiat Jasło, Województwo Podkarpackie, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KS1J/00040615/8 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.      Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.      Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 238/36 o pow. 0.0569 ha, położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn położonej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Skołyszyn – 17.500,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.      Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:  przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura