Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia  27 listopada 2015 r.

GPIR.g.6840.2.2013

 

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY W SKOŁYSZYNIE.

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Bączal Dolny, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.        Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  20 listopada 2015 r.  godz. 900,  VI przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.        Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Bączal Dolny, Mienie Komunalne Gminy Skołyszyn, działka numer:  367/2 o pow. 1.0699 ha, księga wieczysta:  KS1J /00034817/9 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.        Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

 

4.        Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.        Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 

 

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 367/2 o pow. 1.0699 ha, położonej na terenie wsi Bączal Dolny -  17.415,00 zł /słownie: siedemnaście tysięcy czterysta piętnaście  złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:   nikt nie przystąpił do przetargu.

 

6.        Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura