Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

Skołyszyn, dn. 30 listopada 2015 r.

 

Nr sprawy: GPIR.zk.271.2.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 162 z póŸn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z póŸn.zm.)

 

GMINA SKOŁYSZYN

ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:

 

„Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obejmujących   specjalistyczne usługi  opiekuńcze  świadczone  na  rzecz  osób z  zaburzeniami psychicznymi - dla osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy  Skołyszyn,  w  miejscu  ich zamieszkania”

 

Zadanie  powyższe realizowane jest  w  ramach  zadania zleconego  Gminie Skołyszyn z zakresu pomocy społecznej – zgodnie  z  art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z póŸn.zm)  i jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skołyszynie.

Zadanie  może być  wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z póŸn.zm.) -  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2016 r. – 4 822 godzin, w tym:

a)        specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób pełnoletnich
z zaburzeniami psychicznymi  – 3 382 godzin.

b)        specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niepełnoletnich
z zaburzeniami psychicznymi  – 1 440 godzin.

2. Przewidywana maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wynosi: 93 744,00 zł.

3.  Informacja o zrealizowanych w bieżącym i poprzednim roku zadaniach tego samego 

rodzaju:  w 2014 r. - koszt  zadania i udzielonej dotacji: 126 599,00 zł, w 2015 r. (do 30.10.2015 r.) -   57 834,00 zł

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2015 r. godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 – sekretariat – pok. Nr 8.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania  można pobrać w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie, pokój Nr 23 lub ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl.

Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji .

Zespół opiniujący dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 23 grudnia 2015 r. o godz. 9:30, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby  :

1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Skołyszyn – na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Skołyszyn .

2. Dwóch oddelegowanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie na  podstawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W skład komisji konkursowej mogą również wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu, Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta  Gminy   Skołyszyn  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2016 wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości , efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte są w warunkach wyboru ofert jako załącznik do ogłoszenia.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty.
  2. Warunki wyboru oferty.
  3. Wzór umowy.
  4. Wzór sprawozdania z realizacji zadania.


Załączniki
Zał.Nr 1 - wzór oferty.pdf
Zał.Nr 2 - Warunki wyboru ofert 2016 zlecone.pdf
Zał.Nr 3 - wzór umowy zlecone.pdf
Zał.Nr 4 - wzór sprawozdania.pdf