Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Skołyszyn: Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2016
Numer ogłoszenia: 182629 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn , Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z terenu gminy Skołyszyn w roku 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających odpady na terenie gminy Skołyszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w roku 2016. Szacowana ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie około 1 700 Mg odpadów komunalnych, z czego: - 867 Mg - to odpady komunalne zmieszane, - 500 Mg - to odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, - 100 Mg - to odpady komunalne powstające na terenach cmentarnych oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji; - 50 Mg - to odpady wielkogabarytowe, opony, - 30 Mg - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - 50 Mg - to odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, - 50 Mg - to popiół, - 50 Mg - to odpady budowlane i rozbiórkowe, - 3 Mg - to odpady niebezpieczne. Zakres zamówienia obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn, w tym: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów segregowanych, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póŸn. zm.). 2) Odbiór i transport odpadów niesegregowanych, odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, popiołu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108 (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obsługi Regionu Południowo-Zachodniego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego lub w przypadkach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w/w planie do instalacji zastępczych. 3) Zagospodarowanie odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z póŸn.zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póŸn. zm.) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Wykaz odbieranych odpadów i częstotliwość wywozu: Wykonawca będzie zobowiązany odbierać m.in. następujące odpady: 1) Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 867 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiorki. 2) Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg, w okresie od 1 lipca do 31 paŸdziernika - jeden raz w tygodniu, w pozostałym okresie - 1 raz w miesiącu (w przypadku braku potrzeby wywozu odpadów biodegradowalnych i zielonych w danym okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia (co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady biodegradowalne i zielone. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK. 3) Odpady komunalne powstające na terenach cmentarnych o kodzie 20 02 03 oraz inne odpady nie ulegające biodegradacji. Odpady gromadzone są na następujących cmentarzach: - Cmentarz parafialny w Skołyszynie - pojemnik KP-7 - 1 szt.; - Cmentarz parafialny w Lisowie - pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny Bączalu Dolnym - pojemnik KP-7 - 3 szt.; - Cmentarz parafialny w Jabłonicy - pojemnik KP-7 - 1 szt.; - Cmentarz parafialny w Harklowej - pojemnik KP-7 - 1 szt.; - Cmentarz parafialny w Sławęcinie - pojemnik KP-7 - 2 szt.; pojemnik 1100 l - 1 szt.; - Cmentarz parafialny w Święcanach - pojemnik KP-7 - 1 szt.; pojemnik 1100 l - 2 szt. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych przy cmentarzach oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK. 4) Popiół (kod 20 01 99) z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemników i kontenerów przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg - (nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc zgromadzonych w workach i pojemnikach w terminach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym). Wykonawca będzie zobowiązany również do podstawienia (co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na popiół. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK. 5) Segregowane odpady komunalne, gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach i wystawione przed nieruchomościami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach: - papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), - szkło (kod 15 01 07, 20 01 02), - tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), - metal (kod 15 01 04, 20 01 40), - opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), - tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) - w szacunkowej ilości ogółem 500 Mg - nie rzadziej niż co 2 tygodnie. 3) Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zużyte opony (kod 16 01 03) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy sprzed posesji zamieszkałych w terminach ustalonych z Zamawiającym, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg. W dniu odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiorki. 4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 36, 20 01 35) - 1 raz na kwartał, w szacunkowej ilości ogółem 30 Mg (w przypadku braku potrzeby wywozu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w danym okresie Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki. 5) Odpady budowlane i rozbiórkowe (kod 17 01 01) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy, w szacunkowej ilości ogółem 50 Mg sprzed posesji zamieszkałych oraz z pojemników i kontenerów, w terminach ustalonych z Zamawiającym oraz na indywidualne zgłoszenie przez właścicieli nieruchomości, jednak za dodatkową opłatą na koszt właściciela nieruchomości. Wykonawca jest również zobowiązany (jeden raz w okresie trwania umowy) do podstawienia w każdej miejscowości (przez okres ok. 1 tygodnia w różnych terminach) własnego kontenera o pojemności (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. Terminy ustawienia kontenerów Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające niezwłoczny transport odpadów do RIPOK. 6) Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 16 02 13, w szacunkowej ilości ogółem 3 Mg - nie rzadziej niż raz na 2 m-ce. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować załadunek odpadów zebranych z przed posesji oraz zapewnić odpowiednie środki transportu umożliwiające transport odpadów do RIPOK w dniu ich zbiórki. Pojemniki na odpady Na terenie Gminy Skołyszyn Zamawiający posiada przy budynkach użyteczności publicznej (szkoły, domy ludowe, ośrodki zdrowia) rozstawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla szkła mieszanego, 24 szt. pojemników o pojemności 1,5 m3 dla makulatury oraz 18 szt. pojemników o pojemności 2,5 m3 dla tworzyw sztucznych). Pojemniki są przystosowane do opróżniania przy pomocy dŸwigu HDS. Zamawiający posiada również rozstawione 12 szt. pojemników metalowych na odpady niesegregowane.W razie konieczności w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na terenie Gminy Skołyszyn Wykonawca jest zobowiązany w każdej miejscowości ustawić dodatkowo własne pojemniki na odpady komunalne: - dla tworzyw sztucznych, w ilości ok: 15 szt.; - dla szkła mieszanego, w ilości ok.: 15 szt.; - pojemniki o pojemności 1100 l przeznaczone na odpady niesegregowane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, w ilości ok.: 15 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na odpady niesegregowane, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w łącznej ilości: 7 szt.; - kontenery o pojemności 6 000 - 7000 l przeznaczone na popiół, odpady budowlane oraz na odpady biodegradowalne i odpady zielone w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Wykonawca powinien dysponować co najmniej 4 szt. kontenerów); Harmonogram wywozu Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem wywozu przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty wstępny harmonogram wywozu odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Po wyborze oferty Wykonawcy, podpisaniu umowy i akceptacji przez Zamawiającego przedstawionego w ofercie harmonogramu wywozu, Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązany będzie ponownie złożyć zatwierdzony przez Zamawiającego (uwzględniając ewentualne uwagi) harmonogram odbierania odpadów. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę zatwierdzonego harmonogramu po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji zmian przez obie strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić harmonogram przez cały okres trwania umowy na swojej stronie internetowej. Organizacja zbierania i wywozu odpadów Wykonawca winien przeprowadzać odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 2000. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym odbieranie odpadów w soboty, bądŸ inne dni wolne od pracy. Przekazanie odpadów do odpowiedniej instalacji będzie następować niezwłocznie (powinno odbywać się w tym samym dniu co zbiórka), po uprzednim zważeniu ich na legalizowanej wadze do tego przeznaczonej posiadającej aktualny dokument legalizacji. Ważenie winno się odbywać na podstawie dowodu ważenia, które Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu w terminach miesięcznych wraz z fakturą. Wszelkie odpady niesegerowane, w tym odpady wielkogabarytowe, opony, sprzęt elektryczny, popiół, odpady biodegradowalne (w tym zielone), odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne Wykonawca będzie zobowiązany zebrać i niezwłocznie dostarczyć do RIPOK w Krośnie w sposób uniemożliwiający mieszanie się odpadów. Ważenie odpadów będzie odbywać się na miejscu w RIPOK w Krośnie. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania - obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.). Wykonawca jest zobowiązany odbierać odpady zbierane selektywnie w sposób zapobiegający ich mieszaniu. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego opróżniania wszystkich ustawionych pojemników na terenie gminy Skołyszyn, na telefoniczne zgłoszenie przez Zamawiającego oraz utrzymywania miejsc po odbiorze odpadów komunalnych w należytej czystości (sprzątanie miejsc po zabraniu worków z odpadami oraz pojemników i kontenerów. Wymagania dotyczące posiadanych pojazdów, urządzeń oraz bazy magazynowo transportowej. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany dysponować bazą magazynowo - transportową usytuowaną na terenie Gminy Skołyszyn, lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy Gminy Skołyszyn. Wyposażenie bazy magazynowo - transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów. W dyspozycji Wykonawcy winno być co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c) jeden pojazd przeznaczony do odbierania odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów za pomocą dŸwigu HDS. Wszystkie pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów muszą posiadać system pozycjonowania satelitarnego umożliwiający sprawdzenie aktualnej lokalizacji pojazdów. Zamawiający wymaga, aby pojazdy wykorzystywane podczas realizacji zamówienia przez wykonawcę posiadały aktualne wymagane przepisami przeglądy, dopuszczenia, ubezpieczenia, były sprawne technicznie oraz spełniały wymogi stawiane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Ponadto Wykonawca musi zapewnić i ustawić własne pojemniki i kontenery w ilościach i przeznaczeniu określonych w SIWZ. Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy winien: a) przekazać szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi; b) zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego stanowisku komputerowym oprogramowania pozwalającego na bieżący odczyt monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów w celu weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia; c) umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli bazy magazynowo - transportowej, w szczególności stanu ilościowego posiadanych pojazdów, ich wyposażenia, poprawności działania systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 (siedem tysięcy) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz następujące dokumenty określające co najmniej: a) zakres udostępnianych zasobów; b) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem; c) zakres i okres udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe wymogi dotyczą również wskazanych przez Wykonawcę podwykonawców, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podwykonawcy. Jeżeli przed podpisaniem umowy lub w trakcie realizacji umowy Wykonawca zgłosi zmianę lub rezygnację z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 - to Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na niżej określonych zasadach: 1) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy. 2) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 3) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie, jednak nie więcej niż 10%) ilości odpadów objętych umową. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie. 4) Zmiana harmonogramu wywozu odpadów po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5) Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy może zostać zmienione na wniosek Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 6) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić
w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. 7) Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na zasadach określonych w Rozdziale IX pkt 7 SIWZ.
3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił warunki takiej zmiany.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=57
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
w Skołyszynie 38-242 Skołyszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie - pok. Nr 8 UG Skołyszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej
z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie.
2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie,
z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP - Dział VI - Środki ochrony prawnej.. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe
w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
SIWZ -Wywóz i zagospodarowanie odpadów w 2016 r.pdf
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
Zał.Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
Zał.Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprzętu.doc
Zał.Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc