Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Skołyszyn, dn. 2015-12-14

 

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

GPIR.z.271.10.2015

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych
z terenu gminy Skołyszyn w roku 2016
”


Działając w trybie artykułu 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznika Nr 1 i 2 do SIWZ. Pozostałe załączniki do SIWZ od 3 do 7 nie ulegają zmianie.

W związku z dokonaną modyfikacją zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu oraz termin składania ofert -  do dnia 21.12.2015 r. godz. 9:30.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2-SIWZ -Wywóz i zagospodarowanie odpadów w 2016r. - modyfikacja
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - modyfikacja
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy - modyfikacja.doc