Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 3

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 –64

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2015-12-21

znak: GPIR.z.271.11.2015

                  

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

                                             

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów
i urządzeń gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2016”

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców zapytania dotyczące postępowania:

 

Treść zapytań:

1.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych? Karty wydane zostałyby w ciągu 7 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Natomiast w trakcie realizacji umowy karty wydane byłyby w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty - utrata, zmiana danych i itp., lub zamówienia nowej karty), przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*    0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

2.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę  zapisu w  § 3 ust. 5 dotyczącego rozporządzenia Ministra Gospodarki i zastąpienia:,,… z dnia 9 paŸdziernika 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z  23 paŸdziernika 2015 roku, poz. 1680)’’?

3.      Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty możliwość zmiany zapisu §  5 ust   3 i §  8 ust 1 poprzez zaakceptowanie poniższego sposobu ewidencjonowania transakcji bezgotówkowych:

„Każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, wartości i ilości zakupionych produktów lub usług. dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu albo pokwitowaniem. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz.”

Dokument wydania paliwa generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym kodem PIN, w związku z czym nie ma konieczności potwierdzania dokumentu. Poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.

Ponadto Wykonawca informuje, że załącznik do faktury stanowiący jej integralną część zawiera wykaz  wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery kart, numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw lub liczbę towarów i usług, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto)  po opuście.

Imię i nazwisko kierowcy nie jest wskazywane w załączniku do faktury a wyłącznie na bilingu elektronicznym dostępnym za pośrednictwem spersonalizowanej witryny internetowej, o ile karty wydane byłyby na nazwiska i imiona użytkowników (karty typu K).

Istnieje również możliwość zakodowania nazwisk osób kierujących pojazdami w tzw. MPK (miejsca powstawania kosztów), które mogłyby być przypisane na stałe do kart.?

4.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu w § 5 ust 3 i  zaakceptowania okresów rozliczeniowych: od 01 do 15 dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego oraz doprecyzowania, że . ,,Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.”?

5.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 6  ust. 2 na proponowaną treść:

„Sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych odbywać się będzie po cenach detalicznych brutto obowiązujących na danej stacji paliw  Wykonawcy w momencie realizacji transakcji, przy uwzględnieniu stałego upustu w wysokości …. PLN na paliwa (od ceny brutto).”?

Upust w tej wysokości naliczany będzie na każdej fakturze VAT wystawionej za okres                 rozliczeniowy dla  Zamawiającego

6.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu § 8 ust 2 i zaakceptowania poniższego:,, Zaakceptowania terminu płatności 30 dni od daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego” ?

 W oferowanym systemie rozliczania transakcji bezgotówkowych termin płatności od daty dostarczenia faktury nie funkcjonuje z uwagi na brak możliwości rejestrowania daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego i związanej z tym windykacji należności w przypadku występujących przeterminowań.

W celu usprawnienia procesu otrzymywania faktur VAT, Wykonawca daje możliwość otrzymywania przez Zamawiającego faktury sprzedaży (w tym faktury korygującej/duplikatu) wystawianej w formie elektronicznej, tzw. e-faktura. 

E-faktura posiada taką samą wartość prawną, jak faktura w formie papierowej, zawiera te same dane w związku z czym zastępuje tradycyjny dokument w wersji papierowej. E-faktura umieszczana jest na specjalnie przeznaczonym Portalu maksymalnie jeden dzień roboczy po wystawieniu w systemie rozliczeniowo - księgowym Wykonawcy.

7.      Czy Zamawiający dopuszcza po wyborze oferty możliwość zmiany zapisu § 8 ust 5, ponieważ nie ma zastosowania przy użyciu kart paliwowych ?

8.      Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust.1 pkt. 1 przypadków awarii sytemu obsługi, modernizacji stacji paliw oraz przyjęcia paliwa na stację paliw?

9.      Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu § 10 ust.1 pkt. 2, ponieważ  w przypadku faktur obowiązuje  proces reklamacyjny.?

Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zapisu § 10 ust.1 pkt. 4 poprzez zmniejszenie wysokości kary do 10%, ponieważ  zdaniem Wykonawcy wysokość kar jest zbyt wygórowana ?

10.  Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy: „W sprawach  nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014 r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota PKN ORLEN S.A. z dnia 01.07.2014r?

11.  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert do dnia 28.12.2015?

 

Odpowiedzi na zapytania:

Ad.1, Ad.3, Ad.5, Ad.7

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zakupu paliwa przy użyciu kart paliwowych. Informacja taka została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. W związku z powyższym na pytania nr 1, 3, 5, 7 Zamawiający udziela negatywnej odpowiedzi.       

Ad.2.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Ad. 4.

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany zapisu.

Ad.6.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia transakcji za pomocą faktur elektronicznych, tzw. e-faktur.

Ad.8.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Ad.9.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Ad.10.

Zamawiający akceptuje proponowany zapis.

Ad.11.

Zamawiający nie dopuszcza przesunięcia terminu składania ofert.

 

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf