Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2015-12-23

znak sprawy: GPIR.z.271.10.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych
z terenu gminy Skołyszyn  w roku 2016”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Oferta Nr 1

REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1.

Wartość złożonej oferty:  346 345,20 zł brutto (po poprawieniu omyłki rachunkowej), termin płatności faktury – 30 dni. Punktacja: cena – 94,53 pkt; termin płatności  faktury – 3 pkt. Łącznie: 97,53 pkt.

 

Oferta Nr 2

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28. Wartość złożonej oferty:  337 521,60 zł brutto, termin płatności faktury – 30 dni. Punktacja: cena – 97 pkt; termin płatności faktury – 3 pkt. Łącznie: 100 pkt.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

                  

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn