Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

 

Skołyszyn, dn. 2015-12-28

znak sprawy: GPIR.z.271.11.2015

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń gminy Skołyszyn w roku 2016”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

1)    Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda. „Wojmar” s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Skołyszyn. Cena brutto: 201 292,00 zł. Odległość od stacji paliw: 0,5 km. Punktacja:  cena - 97 pkt, odległość od stacji paliw –
3 pkt. Ogółem – 100 pkt.

 

        

Wybrano ofertę złożoną przez: Marian Pogorzelski, Ewa Warywoda „Wojmar” s.c. Handel Produktami Ropopochodnymi 38-242 Skołyszyn

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z póŸn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn