Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-02-10

GPIR.zm.271.1.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2016”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sukcesywną dostawę worków z polietylenu z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn w roku 2016 r. (od marca do grudnia) w łącznej ilości około 160 000 szt.

I.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.       Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej o pojemności 110 - 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących  kolorach i nadrukach:

1)         Kolor żółty – przeznaczone na odpady z tworzyw sztucznych z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – TWORZYWA SZTUCZNE”.

2)         Kolor czerwony – przeznaczone na odpady z metali (puszki oraz drobny złom)
z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – METAL”,

3)         Kolor zielony – przeznaczone na odpady ze szkła kolorowego i białego z nadrukiem: „GMINA SKOŁYSZYN – SZKŁO MIESZANE”.

4)         Kolor niebieski – przeznaczone na papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe
z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – PAPIER, OPAKOW. WIELOMAT.”.

5)         Kolor brązowy – przeznaczone na odpady biodegradowalne i zielone z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY ZIELONE”.

6)         Kolor szary – przeznaczone na gruz budowlany i zimny popiół z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – GRUZ, POPIÓŁ”.

7)         Kolor czarny – przeznaczone na zmieszane odpady komunalne z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY ZMIESZANE”.

8)         Kolor bezbarwny, przezroczysty – worki o pojemności 60 – 70 litrów -  przeznaczone na pozostałe niebezpieczne odpady selektywnie odbierane (przeterminowane leki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, chemikalia, farby) z nadrukiem: GMINA SKOŁYSZYN – ODPADY NIEBEZPIECZNE”.

2. Worki na w/w frakcje odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby w następujących ilościach, sukcesywnie w okresie realizacji umowy:

1)   Komplety worków wymienionych w pkt 1 (zwinięte i  związane gumką) zawierające łącznie 9 szt. worków w następujących kolorach:

a)         3 szt. worków w kolorze żółtym – co 2 m-ce  -  w ilości około  9 000 szt., co 2 m-ce,
45 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (10 m-cy);

b)         1 szt. worka w kolorze czerwonym – co 2 m-ce – w ilości około  3 000 szt., co
2 m-ce, ok. 15 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (10 m-cy);

c)         1 szt. worka w kolorze zielonym – co 2 m-ce – w ilości około  3 000 szt., co
2 m-ce, ok. 15 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (10 m-cy);

d)         1 szt. worka w kolorze niebieskim – co 2 m-ce – w ilości około  3 000 szt., co
2 m-ce, ok. 15 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (10 m-cy);

e)         3 szt. worków w kolorze czarnym – co 2 m-ce  -  w ilości około  9 000 szt. co
2 m-ce, 45 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (10 m-cy);

       Łączna ilość dostarczanych worków w kompletach w okresie realizacji umowy
       (10 m-cy) – ok.:  135 000 szt. (ok. 15 000 kpl).

2) Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu dodatkowo worki na następujące frakcje odpadów, w okresie trwania umowy w liczbie: 

           a)                2000 szt. worków w kolorze żółtym;

                  b)         500 szt. worków w kolorze czerwonym;

                  c)         500 szt. worków w kolorze zielonym;

                  d)         500 szt. worków w kolorze niebieskim;

                   e)     2000 szt. worków w kolorze brązowym;

 f)      7000 szt. worków w kolorze szarym;

 g)        12350 szt. worków w kolorze czarnym;

           h)         150 szt. worków w kolorze bezbarwnym, przezroczystym.

                 Ogółem:  25 000 szt. worków.

3)      Komplety worków, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowe wymienione w pkt 2 Zamawiający rozda właścicielom nieruchomości objętych zbiórką odpadów.

4)      Pierwszą partię worków (na 2 m-ce – ok. 30 000 szt.), o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

          Kolejne partie worków, o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w następujących terminach:

a)       druga (na kolejne 2 m-ce) – do 1 maja 2016 r.;

b)       trzecia – do 1 lipca 2016 r.;

c)       czwarta – do 1 września 2016 r.;

d)       piąta – do 1 listopada 2016 r.;

5)      Worki, o których mowa w pkt 2 Wykonawca może dostarczać etapami (maksymalnie w 4 etapach), jednak pierwsza worków dostawa musi nastąpić nie póŸniej niż pierwsza dostawa kompletów worków wymienionych w pkt 1 w ilości co najmniej 10% każdego worka wymienionego w pkt 2.

6)   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów dostawy poszczególnych partii worków w okresie realizacji umowy.

3.   Parametry dostarczanych worków

1)       Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów służące do ich gromadzenia, uniemożliwiające rozerwanie się worka.

2)       Worki muszą być wykonane z folii o grubości minimum:

a)              dla odpadów: szkła, metalu, odpadów biodegradowalnych, zielonych, popiołu i gruzu budowlanego oraz zmieszanych  - 0,06 mm – i pojemność 110 -120 litrów,

b)              dla odpadów, (papier, tworzywa sztuczne – 0,04 mm – i pojemność 110 – 120 litrów).

c)              dla odpadów niebezpiecznych – 0,04 mm – i pojemność 60 – 70 l.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  18 lutego 2016 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

W ofercie należy podać koszt netto i brutto dostawy 1 szt. worka:  gr. 0,06 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 60 – 70 l – oraz łączny koszt dostawy worków w ilościach określonych w zapytaniu.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy kpl zamówienia.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt umowy.doc