WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2015/2016
Nowa strona 1

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES 2015/2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póŸn. zmian.) „Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami,
do końca okresu zasiłkowego. Okres
zasiłkowy trwa od listopada, do paŸdziernika następnego roku.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia
 i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

1.        świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy
i świadczenie pielęgnacyjne,

2.        świadczenie rodzicielskie,

3.        jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio
na wniosek małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
 i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1.        rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

2.        opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.        osobie uczącej się .

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1.        18 roku życia albo,

2.        nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3.        24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość zasiłku rodzinnego:

89,00 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

118,00 zł – na dziecko w wieku pow. 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

129,00 zł – na dziecko w wieku pow. 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria i warunki udzielenia pomocy:

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest kryterium dochodowe. Dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym bądŸ znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł. W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 1 listopada 2015 roku
do 31 paŸdziernika 2016 roku należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). Dokumenty i oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu należy złożyć dla każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie.

W przypadku podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, GOPS nie jest właściwą instytucją do wypłaty świadczeń rodzinnych. W takim przypadku należy kontaktować się z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,
tel. 017747-06-16

 

Warunki przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
 z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości, w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek o świadczenie osobiście. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. 153 zł:
-  niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia;

- osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego (np. dodatek wypłacany przy świadczeniu rentowym w ZUS)

Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na komisję lekarską i przyznawane jest na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na stałe.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

ˇ         nie póŸniej niż do ukończenia 18 roku życia lub

ˇ         w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie póŸniej niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1.        matce albo ojcu,

2.        opiekunowi faktycznemu dziecka,

3.        osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4.        innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób
o zn
acznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na


Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1.        nie póŸniej niż do ukończenia 18. roku życia lub

2.        w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie póŸniej niż do ukończenia 25. roku życia.

!!! Wysokość

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące w okresie:

ˇ         od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – w wysokości 1 200,00 zł miesięcznie

ˇ         od dnia 1 stycznia 2016 r. - w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie.

ˇ         Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie waloryzowana corocznie od dnia
1 stycznia 2017 

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane nas czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dziennik Ustaw z 2012 roku   pozycja 788 i 1529)

Zasiłek przysługuje jeżeli osoby w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
 i edukacji)

ˇ         nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

ˇ         rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Prawo do zasiłku ustala się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego pod kątem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną na okres zasiłkowy w wysokości 520 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe: w  bieżącym okresie zasiłkowym 2015/2016 specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 764 złotych.  W okresie zasiłkowym 2015/2016 trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 paŸdziernika 2016 roku należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). Dokumenty i oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu należy złożyć dla każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie.

Świadczenie rodzicielskie

Komu przysługuje?:

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia są:

ˇ         bezrobotni –nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;

ˇ         niepracujący studenci;

ˇ         osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);

ˇ         osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;

ˇ         opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka)

ˇ         rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych

ˇ         osoby, która przysposobiły dziecko – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

UWAGA!
Ojciec dziecka może ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

ˇ         skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

ˇ         śmierci matki dziecka,

ˇ         porzucenia dziecka przez matkę.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego -  1 000 zł miesięcznie.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

UWAGA! Przysługuje tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

Brak kryterium dochodowego!

Okres przysługiwania:

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe przysługuje przez okres:

ˇ         52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

ˇ         65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

ˇ         67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

ˇ         69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

ˇ         71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

UWAGA !!!

Świadczenie to mogą otrzymać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego –
w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni
od dnia porodu lub przysposobienia, bądŸ objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądŸ też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeśli:

ˇ         co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;

ˇ         dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;

ˇ         w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania  sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

ˇ         na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

ˇ         jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

      matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,

      jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie póŸniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,
a także do osób, które przysposobiły dziecko,

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zapomogi -  1000 zł na jedno dziecko.

 Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:

      12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

      12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie póŸniej niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Załączniki :

1.    Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka,

2.    zaświadczeniem lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną,

3.    w przypadku przysposobienia dziecka  – odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego
o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

4.    w przypadku opieki prawnej - orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego;

5.    w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

         odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;

         odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka –
w przypadku gdy rodzic dziecka nie żyje

Kryterium dochodowe:  świadczenie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł  miesięcznie. W bieżącym okresie zasiłkowym należy wykazać dochody
za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Dochód dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające wysokość dochodu należy złożyć dla każdego pełnoletniego członka rodziny indywidualnie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 

Wnioski o przyznanie świadczeń na dany okres świadczeniowy należy składać bezpośrednio do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów są przyjmowane w Komórce  Organizacyjnej
do Realizacji Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie, pokój nr 1 w dniach pracy ośrodka, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzory wniosków są dostępne w tutejszym ośrodku oraz na stronie internetowej  www.mpips.gov.pl

 

Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują
na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

1. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów
od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:

- do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,

- jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

- jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności –bezterminowo

2. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną, jeżeli  dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

W bieżącym  okresie świadczeniowym 2015/2016 trwającym od 1 paŸdziernika 2015 roku
do 30 września 2016 roku należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2014.

  

Od 1 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można już składać wnioski o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc, między innymi, bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie przysługuje przez okres 52 tygodni, niezależnie od dochodu rodziny, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie (w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).

 Świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r.  
do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.

Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Do chwili obecnej gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków
do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana
o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł. Zmiany objęły również rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie  po 1 stycznia 2016 r. wystąpią
z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego.

 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają obecnie prace nad projektem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+”.
Wszelkie informacje na temat „500+” uzyskać będzie można po wejściu
w życie ustawy, które planowane jest na miesiąc kwiecień 2016 r.
W związku ze wzmożonym zainteresowaniem sprawą, informujemy, iż nie dysponujemy jeszcze wnioskami o wypłatę w/w świadczeń.