Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-02-11

GPIR.zm.271.3.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa klińca frakcji 4 - 31,5 mm przeznaczonego do utwardzenia dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2016”

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę Zamawiającemu klińca o frakcji od 4 do 31,5 mm, zwanego dalej „kruszywem”. Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń obcych i spełniać kryteria określone aktualnymi normami (PN-EN 13242:2010).

Łączna ilość zamawianego kruszywa: 1000 t.

Warunki dostawy kruszywa:

Wykonawca musi dostarczyć zakupione kruszywo do bazy magazynowej zlokalizowanej
w miejscowości Skołyszyn (obok Zakładu Vortumnus) na własny koszt.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: od podpisania umowy do dnia 30 listopada 2016 r.

Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana w pięciu etapach:

ˇ         pierwsza dostawa w ilości ok. 200 t w terminie do 14 dni od podpisania umowy;

ˇ         druga dostawa w ilości ok. 200 t w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, jednak nie póŸniej niż do dnia 30 czerwca 2016 r.;

ˇ         trzecia dostawa w ilości ok. 200 t w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, jednak nie póŸniej niż do dnia 31 sierpnia 2016 r.;

ˇ         czwarta dostawa w ilości ok. 200 t w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, jednak nie póŸniej niż do dnia 30 września 2016 r.;

ˇ         piąta dostawa w ilości ok. 200 t w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, jednak nie póŸniej niż do dnia 30 listopada 2016 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. W ofercie należy podać łączny koszt netto i brutto dostawy do bazy magazynowej Gminy Skołyszyn 1000 t kruszywa, podając również koszt jednostkowy dostawy 1 t kruszywa.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  19 luty 2016 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt zakupu kruszywa.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc
Zał.Nr 2 - Projekt Umowy.doc