Ogłoszenie z dn. 29.02.2016 r. - w sprawie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 29 luty 2016 r.

OA.k.0050.1.7.2016

 OGŁOSZENIE

 

W nawiązaniu do zapisów art. 3 pkt 3. ppkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póŸn. zm). :

„ 3. Gminy prowadzą ewidencję:

1)           zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej",

w związku z koniecznością aktualizacji prowadzonej ewidencji

prosi się mieszkańców wszystkich miejscowości Gminy Skołyszyn o podanie informacji dotyczących posiadanych zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych.

Informacja winna zawierać:

-   Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

-   Adres zamieszkania

-   Sposób zagospodarowania ścieków bytowych - zbiornik bezodpływowy ścieków
sanitarnych,

przydomowa oczyszczalnia ścieków (rok budowy, szacunkowa pojemność, itp.)

Ww. informację można przekazać osobiście w Urzędzie Gminy w Skołyszynie lub telefonicznie:

-   Pan Józef Zabawa - pok. nr 31 - teł. 13 44917 31

-   Pan Wojciech Kras- pok. nr 25 - tel. 13 44917 42

-   Pan Krzysztof Kozioł - pok. nr 26 teł. 13 44917 33

w terminie do dnia 18 marca 2016 r.

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn