Komisja rewizyjna - kadencja 2002 - 2006
Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, której zasady i tryb działania określa statut gminy.
W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady oraz zastępców przewodniczącego rady gminy.
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący. Przewodniczącego, jego zastępcę oraz pozostałych członków komisji wybiera rada gminy.

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Biernacki Czesław Przewodniczący Komisji
2 Dziedzic Piotr Członek Komisji
3 Gutkowski Jan Członek Komisji
4 Nigborowicz Stanisława Członek Komisji
5 Sowiżdżał Jan Członek Komisji
6 Wędrychowicz Jan Członek Komisji
7 Zięba Józef Członek Komisji