Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-05-02

GPIR.zm.271.5.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach Sławęcińskich”.

Termin wykonania zadania:   

Etap I: Opracowanie koncepcji wykonania zabezpieczenia osuwiska wraz ze wstępnymi zgodami mieszkańców i szacunkowym kosztem inwestycji – do 30 dni od podpisania umowy.

Etap II: Przedłożenie materiałów do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego (wraz z opinią Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie) – do 30 dni od zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego.

Etap III: Opracowanie dokumentacji budowlanej – do 90 dni od otrzymania prawomocnej decyzji
o lokalizacji celu publicznego od Zamawiającego, jednak nie póŸniej niż do dnia 30 listopad
2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową  drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach Sławęcińskich”. Zamawiający posiada opracowaną dla w/w osuwiska kartę dokumentacyjną osuwiska (KDO 18-05-092) oraz opracowaną w 2015 r. dokumentację geologiczno – inżynierską.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W związku z tym przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki postawione przez MSWiA, w tym między innymi posiadać uzgodnienia Państwowego Instytutu Geologicznego oraz opinię Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie. Zamawiający zleca opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej w miejscu występowania czynnego osuwiska – szczegóły w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  – Załącznik 4 do zapytania.

1.     Zakres opracowania przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)       Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 oraz ewentualnie projektów podziału nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania wraz
z wypisami z rejestru gruntów, dla działek objętych przedmiotowym zadaniem.

2)       Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej i rysunkowej.

3)       Przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z siedzibą
w Krośnie, w związku z realizacją inwestycji częściowo na gruntach leśnych.

4)       Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

5)       Wykonanie projektu budowlanego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

6)       Opracowanie projektu wykonawczego w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.

7)       Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami w Starostwie Powiatowym w Jaśle w trzech egzemplarzach w wersji papierowej + wersja elektroniczna, jeżeli zachodzić będzie konieczność jego opracowania.

8)       Wykonanie przedmiaru robót w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna oraz kosztorysu inwestorskiego i ślepego w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach i w wersji elektronicznej.

9)       Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w dwóch egzemplarzach + wersja elektroniczna.

10)    Rozpoznanie usytuowania urządzeń obcych kolidujących z realizacją przedmiotowego zadania i ewentualne opracowanie projektów ich przełożenia, jeżeli z uzyskanych warunków wyniknie konieczność ich przebudowy oraz uwzględnienie tych prac w kosztach realizacji projektu.

11)    Wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii, a w szczególności opinii Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Podkarpackiem w Rzeszowie

12)    Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgód właścicieli działek, na których prowadzone będą prace związane z zabezpieczeniem osuwiskaw  formie umów użyczenia oraz uzyskanie decyzji od administratorów dróg, cieków wodnych.

13)    Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy – w czterech egzemplarzach.

14)    Uzyskanie pozytywnej opinii geotechnicznej dla przedstawionych w opracowanej dokumentacji projektowo – budowlanej rozwiązań;

15)    Przygotowanie innych niezbędnych dokumentów, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania przez Gminę decyzji pozwolenia na budowę.

16)     Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji na podstawie tej dokumentacji.

17)      Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

18)      Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być wykonana zgodnie z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.

19)      Przed przystąpieniem do wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stabilności stoku osuwiska.

20)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.

21)      Dokumentacja powinna być sporządzona m.in. w oparciu o:

a.       ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn.zm.);

b.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

c.       Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póŸn. zm.);

d.      ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z póŸn. zm.);

e.       Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z póŸn.zm.);

f.        Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z póŸn. zm.);

g.      Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 z póŸn. zm.).

h.       ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 460 z póŸn. zm.);

i.        ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z póŸn. zm.);

j.        ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póŸn. zm.);

k.       ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651
z póŸn. zm.).

22)    Dodatkowe wytyczne do opracowania przedmiotu zamówienia.

a.       Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowej (rysunki, opisy techniczne),
w specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót i kosztorysach nie będzie używał nazw własnych wyrobów, nazw producentów materiałów czy urządzeń ani też nie będzie podawał typów, nazw fabrycznych, Ÿródeł i innych oznaczeń mogących jednoznacznie wskazywać na dany wyrób, a jedynie szczegółowe parametry techniczne takich materiałów czy urządzeń określające ich standardy jakościowe. W przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie jakości danego wyrobu poprzez podanie szczegółowych parametrów technicznych, dopuszcza się podanie typu lub producenta, lecz z wyraŸnym zaznaczeniem, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości urządzenia czy materiału, o którym mowa. Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych parametrach;

b.       Przedmiar robót winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw pozycji cenników dla potrzeb kosztorysowania oraz podaniem obliczeń ilości przedmiarowych robót. Ilości robót w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej i obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających z projektów;

c.       Przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie należy opracować odrębnie (lub wydzielić elementami) dla: stabilizacji osuwiska, dla robót drogowych i ewentualnie dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi. Winno się dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej;

d.       Wymagania branżowe dla przełożenia sieci uzbrojenia terenu, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji technicznej, muszą być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania;

e.       Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca;

f.         Dokumentacja powinna być wykonana z uwzględnieniem następujących opracowań:

-          Karty dokumentacyjnej osuwiska;

-          Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z opinią Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków przy Wojewodzie Podkarpackim;

g.    Wykonawca załączy do projektu oświadczenie, że projekt wykonany jest zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć;

h.    Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotowego zadania przed organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy;

i.      Zaleca się, aby przed przystąpieniem do wyceny przyszłej usługi projektowej Wykonawca dokonał wizji w lokalnej miejsca realizacji prac w terenie;

j.      Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie obowiązków, wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym do dnia: 
11 maj 2016 r.  do godz. 15:00.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W formularzu ofertowym wykonawca podaje ogólny koszt wykonania kompletnej dokumentacji budowlanej zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu.

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem
w zakresie robót objętym niniejszym zapytaniem. Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie
- co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu dokumentacji budowlanej obejmującej likwidację lub stabilizację osuwisk. Wykonawca musi załączyć do oferty wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spełniającą wymagania określone
w zapytaniu ofertowym.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

W przypadku złożenia przez kilku oferentów kompletnych ofert z identyczną ceną, do w/w oferentów zostaną wysłane wezwania do złożenia ofert dodatkowych.

Przewidywany termin zawarcia umowy: 16 maja 2016 r.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

Załączniki:                                                                                                                          

1.       Formularz ofertowy.

2.       Projekt umowy.

3.       Wykaz wykonanych usług.

4.       Dokumentacja geologiczno – inżynierska.Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty
Zał.Nr 2 - projekt umowy
Zał.Nr 3 - wykaz wykonanych usług
Zał.Nr 4 -Dokument. geolog. inż. Siedliska Sł.