Zapytanie ofertowe
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

GPIR.zm.271.6.2016                                                                                                                Skołyszyn, dn. 2016-05-09

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy drogi ewakuacyjnej w miejscowości Przysieki koło szkoły Podstawowej łączącej drogę gminną (dz. nr ewid. 477 w Przysiekach) oraz drogę powiatową nr DP 1861 R „Przysieki przez wieś”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji urządzenia drogi ewakuacyjnej wraz                              z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z zarządcami dróg jak również administratorami urządzeń podziemnych w rejonie planowanej drogi (gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300).

 

Opracowana koncepcja stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego                      w celu wydania decyzji o realizacji inwestycji celu publicznego.

 

W oparciu o powyższe materiały Wykonawca określi szacunkowe koszty urządzenia przedmiotowej drogi.

 

 

Wytyczne dla projektantów:

ˇ          Gmina posiada tytuł własności działek o nr ewid. 475/1, 474/12, 474/14, 474/10, 474/8, 462/3 i 470 przebiegających wzdłuż torów PKP  z przeznaczeniem pod planowaną drogę.

ˇ          Dla działek objętych inwestycją Gmina Skołyszyn nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

ˇ          Działki przeznaczone pod inwestycje znajdują się poza strefa zagrożenia powodziowego.

ˇ          Koszty wszelkich uzgodnień pokrywa Wykonawca - działając w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Skołyszyn do reprezentowania Zamawiającego.

 

Zadanie objęte zamówieniem obejmuje:

1.         Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego opracowania koncepcji.

2.         Wykonanie koncepcji zagospodarowania działki dla realizacji inwestycji na podkładzie sytuacyjno - wysokościowym.

3.         Uzyskanie warunków technicznych i uzgodnień z zarządcami dróg jak również administratorami urządzeń podziemnych w rejonie planowanej drogi (gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300).

Należy mieć na uwadze konieczność uzgodnienia proponowanego rozwiązania z PKP S.A. w zakresie lokalizacji zjazdu jak również zbliżenia drogi do pasa kolejowego.

4.         Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

5.         Przedstawienie wstępnej kalkulacji kosztów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów uzyskania uzgodnień i udostępnienia terenu przez administratorów urządzeń podziemnych i gruntów (Spółki PKP).

6.         Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Artur Hajnosz – podinspektor UG Skołyszyn tel. 13 4491751, Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Skołyszyn  tel. 13 4491742.

7.         Koncepcje budowy drogi Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 4 egzemplarzach, natomiast kalkulację w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

 

Termin opracowania koncepcji i kalkulacji:   31 lipiec 2016 r.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  do dnia:  20 maja 2016 r.  do godz. 15:00. 

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wykonania kompletnej koncepcji i kalkulacji uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub złożone po terminie - nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy.

2.     Projekt umowy.

                 

 

 Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty
Zał.Nr 2 - projekt umowy