Przetargi - 2005 r.
Lp. Przetarg z dnia na: Status Zobacz
więcej
Zakończony
1 nieograniczony 11.03.2005 Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Skołyszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni ścieków w Skołyszynie. Wywóz nieczystości stałych z terenu gminy Skołyszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni ścieków w Skołyszynie. zakończony *.rft

14,8 Kb
*.rft

9,23 Kb
2 nieograniczony
ustny
21.03.2005 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn, których wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia zakończony *.rft

41,0 Kb
*.rft

wykaz
29,6 Kb
*.rft

8,85 Kb

*.rft

8,47 Kb

*.rft

8,47 Kb
3 ROKOWANIA 30.03.2005 na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer : 313 o pow. 0.11 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której prawo własności zostało ujawnione w księdze wieczystej KW. numer : 52.880 Sądu Rejonowego w Jaśle. Na nieruchomości znajduje się : budynek byłej szkoły, ogrodzenie i studnia kopana. zakończony *.rft

15,8 Kb
*.rft

9,11 Kb
4 nieograniczony 08.04.2005 Dostawa wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz rozrównaniem żwiru na drogach gminnych gminy Skołyszyn zakończony *.rft

31,9 Kb
*.rft

13,6 Kb
5 nieograniczony 11.05.2005

zadanie p.n."Odbudowa drogi gminnej ,,Jagielonka” w Kunowej"

zakończony *.rft

29,4 Kb
*.rft

6,88 Kb
6 nieograniczony 11.05.2005 zadanie p.n."Odbudowa drogi gminnej ,,Kopalnia Piatkiewicz” w Harklowej" zakończony *.rft

29,6 Kb
*.rft

7,35 Kb
7 nieograniczony 16.05.2005

„Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bączalu Dolnym – IV etap: roboty wykończeniowe (posadzki, instalacje, tynki i roboty zewnętrzne, montaż stałych urządzeń sportowych) oraz modernizacja kotłowni c.o. z węglowej na gazową w budynku szkoły wraz z rozdzieleniem ogrzewania mieszkań służbowych”

zakończony *.rft

8,60 Kb
*.rft

8,60 Kb
8 nieograniczony 13.06.2005

Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 1.958.000 zł z terminem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w 2005 r.

zakończony *.rft

10,80 Kb
*.rft

7,97 Kb
9 nieograniczony 24.06.2005 „Modernizacja kotłowni c.o. wraz z modernizacją instalacji gazowej w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Harklowej”. zakończony *.rft

8,69 Kb
*.rft

6,93 Kb
10 nieograniczony 14.06.2005 na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn, których wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. zakończony *.rft

41,3 Kb

*.rft

29,7 Kb

*.rft

8,47 Kb
*.rft

8,48 Kb
*.rft

8,83 Kb
11 nieograniczony 21.06.2005 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, której wykaz stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. zakończony *.rft

35,4 Kb

*.rft

25,3 Kb

*.rft

8,79 Kb
12 nieograniczony 27.06.2005 na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer : 463/2 o pow. 1.44 ha, położonej na terenie wsi Przysieki, stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KW. numer : 51.039 Sądu Rejonowego w Jaśle. zakończony *.rft

34,2 Kb
*.rft

9,65 Kb
13 nieograniczony 27.07.2005 Wykonanie pokrycia dachu o powierzchni 750 m2 z blachy cynkowo-tytanowej na Remizie OSP w Skołyszynie zakończony *.rft

197,0 Kb
*.rft

7,69 Kb
14 nieograniczony 27.07.2005 Dowóz dzieci do szkół i gimnazjów z terenu gminy Skołyszyn wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2005/2006 zakończony *.rft

8,61 Kb
*.rft

6,64 Kb
15 nieograniczony 04.08.2005 Odbudowa i modernizacja drogi gminnej Nr 645/2 o nawierzchni żwirowej w Skołyszynie zakończony *.rft

29,8 Kb
*.rft

7,62 Kb
16 nieograniczony 02.09.2005 Odbudowa drogi gminnej Nr 2531 o nawierzchni bitumicznej w Święcanach zakończony *.rft

9,07 Kb
*.rft

7,64 Kb*
17 nieograniczony 02.09.2005 Odbudowa drogi gminnej Nr 520 o nawierzchni bitumicznej w Bączalu Górnym zakończony *.rft

9,07 Kb
*.rft

7,6 Kb
18 nieograniczony 12.09.2005

Zakup i dostawę węgla w gatunku „Orzech I” o parametrach opałowych 29-05-04 na obiekty podległe Gminie Skołyszyn w łącznej ilości 140 t z przeznaczeniem dla:
1. Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym –60 t węgla.
2. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
w Skołyszynie – 40 t węgla.
3. Urząd Gminy w Skołyszynie – 40 t węgla.

zakończony *.rft

11,90 Kb
*.rft

7,73 Kb
19 OTWARTY KONKURS OFERT

22.09.2005

informuje się o możliwości składania ofert ( w tym ofert częściowych ) na realizację usług opiekuńczych od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r., w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami , które z powodu wieku , choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn , w miejscu ich zamieszkania.

zakończony *.rft

39,70 Kb
*.rft

6,00 Kb
20

nieograniczony

26.09.2005

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn, których wykazy stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia. Nieruchomość wymieniona w wykazie Nr 1 – nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość wymieniona w wykazie Nr 2 – stanowi przedmiot dzierżawy do dnia 31 marca 2006 r. oraz jest obciążona prawem przejazdu, przechodu i przegonu na rzecz nieruchomości sąsiednich – nie jest przedmiotem zobowiązań.

zakończony *.rft

41,00 Kb

Wykaz 1

28,50 Kb

Wykaz 1

30,00 Kb
*.rft

8,35 Kb

*.rft

8,42 Kb*
21

nieograniczony

05.10.2005

„Zimowe utrzymanie dróg, tj. zwalczanie śliskości (gołoledzi) oraz odśnieżanie dróg na terenie gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2005/06”.

zakończony *.rft

113,0 Kb
*.rft

14,4 Kb
22

nieograniczony

06.10.2005

Zakup i montaż 6 szt. okien PCV o wymiarach 1500x1500 wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi

zakończony *.rft

9,09 Kb
*.rft

7,58 Kb
23

nieograniczony

27.10.2005

Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej NR 19134 w Przysiekach od stacji trafo PKP – 7 lamp

zakończony *.rft

45,10 Kb
*.rft

7,58 Kb
24

nieograniczony

31.10.2005

Dostawę materiałów budowlanych z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach

zakończony *.rft

9,87 Kb
*.rft

7,87 Kb
25

nieograniczony

10.11.2005

Budowa oświetlenia ulicznego w Jabłonicy – 6 szt. lamp

zakończony *.rft

44,90 Kb
*.rft

7,76 Kb
26

OGŁOSZENIE

23.11.2005

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nabór
zakończony
*.rft

42,5 Kb
listy kandydatów

*.rft

5,50 Kb

*.rft

10,30 Kb

*.rft

6,97 Kb

rozstrzy- gnięcie


*.rft

4,92 Kb

*.rft

6,13 Kb
27

nieograniczony

01.12.2005

Budowa oświetlenia ulicznego w Lipnicy Górnej – 7 szt. lamp

zakończony *.rft

41,00 Kb
*.rft

7,76 Kb
28

nieograniczony

20.12.2005

Dostawę materiałów budowlanych z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku biurowego na Ośrodek Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach

zakończony *.rft

22,20 Kb
*.rft

7,64 Kb
29

nieograniczony ustny

26.09.2005

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn

niezakończony *.rft

41,60 Kb

Wykaz 1

25,01 Kb

Wykaz 1

29,01 Kb
*