Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                               Skołyszyn, dn. 2016-07-18

GPIR.zm.271.18.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg gminnych: Nr 113669R Przysieki „Granice”; Nr 113706R Harklowa „Osiedle-cmentarz”; Nr 113661R „Przez wieś”
w miejscowości Skołyszyn; Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany, odcinek I, odcinek II i odcinek III; Nr 113655R Jabłonica "Bąkówki”; Nr 113674R Harklowa "Kopalnia Ropita" Nr 113662R Lisów-Bączal Górny "Dutkowice” - odcinek I i odcinek II; Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki "Zawodzie”.

 

Zadanie jest współfinansowane z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg gminnych współfinansowanych ze środków PROW 2014-2020.

Zamówienie zostało podzielone na 8 odrębnych części, według poniższego zestawienia:

Część 1:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113669R Przysieki „Granice” w km 0+000 – 0+999.

Część 2:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej 113706R Harklowa „Osiedle-cmentarz” w km 0+000 – 0+193, 0+272 – 0+351, 0+561 – 0+978.

Część 3:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113661R „Przez wieś” w miejscowości Skołyszyn w km 0+000 – 0+777.

Część 4:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113651R „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany, odcinek I w km 0+000 – 0+995, odcinek II w km 2+760 – 3+305 i odcinek III w km 3+546 – 4+545.

Część 5:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113655R Jabłonica "Bąkówki” w km 0+294 – 1+285.

Część 6:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113674R Harklowa "Kopalnia Ropita" w km 0+000 – 0+995.

Część 7:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113662R Lisów-Bączal Górny "Dutkowice” - odcinek I w km 0+000 – 0+995 i odcinek II w km 1+628 – 2+077.

Część 8:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przebudowie drogi gminnej
Nr 113668R Pusta Wola-Przysieki "Zawodzie” w km 1+200 – 2+055.

 

Przebudowa w/w dróg polega na wykonaniu nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej wraz
z wykonaniem poboczy, oczyszczeniem rowów odwadniających, przebudowie przepustów, itp.

 

Przewidywany termin pełnienia usługi: VIII – XI 2016 r.

 

Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych
w Prawie Budowlanym, a w szczególności:

1)    Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Sprawdzanie jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

3) Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad,
a także kontrolowanie rozliczenia budowy.

5)   Zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych nieprzewidzianych niniejszą umową robót celem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

6)   Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy.

7)   Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu.

8)   Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Warunkiem udziału w postepowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę lub osoby zatrudnione
u Wykonawcy, uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Osoby te muszą przynależeć do właściwej OIIB oraz opłacać regularnie składki członkowskie.

Ze względu na wykonywanie robót przy przebudowie w/w dróg w tym samym okresie czasu Zamawiający wprowadza maksymalną ilość czterech zadań, które mogą być nadzorowane przez jednego inspektora nadzoru. W przypadku składania oferty na więcej niż 4 zadania, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą pełnić usługę inspektora nadzoru, posiadającymi w/w uprawnienia.

Wykonawca nie może być również powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie
z przesłankami wymienionymi w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, jako załącznik Nr 3 do zapytania.

 

III. SPOSÓB SPORZĽDZENIA OFERTY:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć na załączonych formularzach ofertowych (załączniki od Nr 1a do Nr 1h), w zależności na które zadania Wykonawca składa ofertę - do dnia: 27 lipiec 2016 r. do godz. 12:00 (każdy załącznik jest przypisany do konkretnego zadania).

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12
w zamkniętej zabezpieczonej ofercie opisanej w następujący sposób: „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dróg gminnych
współfinansowanych
z PROW 2014-2020”.

Koperta powinna również zawierać nazwę i dane adresowe Wykonawcy.

Do oferty należy załączyć:

ˇ       parafowany projekt umowy stanowiący załącznik Nr 2 do zapytania (wystarczy złożyć jeden egzemplarz projektu umowy);

ˇ       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 3 do zapytania);

ˇ       kserokopię uprawnień budowlanych w specjalności drogowej osób wskazanych w ofercie jako potencjalnych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu;

ˇ       zaświadczenie z właściwej OIIB stwierdzające przynależność do izby i aktualnie opłacane składki.

W ofercie należy podać całkowity koszt (łącznie z dojazdami) pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy poszczególnych drogach, wyrażony liczbowo. Należy podać wartość brutto.

W ofercie należy wskazać z imienia i nazwiska osoby, które w przypadku wyboru oferty będą pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru.

W ofercie należy podać aktywny adres poczty elektronicznej Wykonawcy.

 

IV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Publiczne otwarcie złożonych w postępowaniu ofert odbędzie w dniu 27 lipiec 2016 r. o godz. 12:30 w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12, sala Nr 7.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty (każdej części odrębnie) z najniższą ceną pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Odrzuceniu podlegają oferty:

ˇ         których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

ˇ         złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania brakujących załączników oraz wyjaśnienia treści złożonych ofert.

W przypadku złożenia przez dwóch lub więcej Wykonawców ofert z identyczną ceną, do w/w Wykonawców zostaną wysłane wezwania do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Wykonawców drogą elektroniczną na podany w ofercie adres poczty elektronicznej.

 

Dopuszczalne możliwości zmiany umowy:

1.        Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania.

2.        Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1)    Zmiany terminów realizacji zamówienia, w przypadku gdy:

a)      zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim,

b) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii,
 uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących robót budowlanych
 objętych nadzorem inwestorskim,

c)      zachodzi konieczność zmiany przebiegu inwestycji objętej nadzorem, wynikającą z:

ˇ        protestów mieszkańców;

ˇ        objęcia obiektów lub terenów ochroną (np. ochroną zabytków, jedną z form ochrony przyrody, w tym obszarem Natura 2000);

ˇ        niemożności zachowania odległości gwarantującej brak szkodliwego wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi;

ˇ        konieczności uwzględnienia wyników audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

ˇ        wybór innego trybu realizacji inwestycji, powodującego zbędność jednych i konieczność wykonania innych opracowań (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowę).

2)    Zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w § 3
 ust. 7 umowy w przypadku:

ˇ        śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

ˇ        jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3) W przypadku zmiany osób, o których mowa powyżej, nowe osoby powołane do pełnienia
 w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach dla
 danej funkcji.

4)    Zmiany wynagrodzenia brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany
 stawki podatku VAT.

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem
 nieważności. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień
 zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich
 uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
 Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
 w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

1.       Formularze ofertowe (1a – 1h).

2.       Projekt umowy.

3.       Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał. Nr 1a - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1b - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1c - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1d - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1e - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1f - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1g - Formularz ofertowy
Zał. Nr 1h - Formularz ofertowy.
Zał.Nr 2 - projekt umowy
Zał.Nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia