ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW
Nowa strona 2

Warszawa, dnia 18.07.2016 r.

Pełnomocnik Zamawiającego:

New Power Sp. z o.o.

ul. Chełmżyńska 180 A

04-464 Warszawa

Reprezentujący:

Gminę Skołyszyn,

Skołyszyn 12,

38 – 242 Skołyszyn 

 

ODPOWIEDZI NR 2 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

 

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Skołyszyn, prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „Zakup energii elektrycznej”  przesyła niniejszym pismem treść Państwa zapytań,  które drogą elektroniczną w dniu 15.07.2016 r. wpłynęły do Pełnomocnika Zamawiającego, dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia nr BZP 133213 - 2016.

 

Pytanie 1

Projekt umowy § 2 ust. 2 - Informujemy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów Dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Wykonawca nie może, zatem ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

 

OdpowiedŸ 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zdaje sobie sprawę, że dane pomiarowo – rozliczeniowe udostępniane są Wykonawcy przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 2

Projekt Umowy § 6 ust. 1-Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

 

OdpowiedŸ 2

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ma wiedzę, że dane pomiarowo – rozliczeniowe udostępniane są przez OSD, dlatego Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD.

 

Pytanie 3

Projekt Umowy §6 ust. 2- Informujemy, że w przypadkach określonych przepisami Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, OSD ma prawo przekazać sprzedawcy dane szacowane, a Wykonawca w świetle ww. przepisów wystawia fakturę w oparciu o dane pomiarowo- rozliczeniowe otrzymane od OSD. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za sposób pozyskania danych przez OSD. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów, gdyż w obecnym brzmieniu mogą one prowadzić do składania nieuzasadnionych reklamacji, stanowiąc ryzyko po stronie wykonawców.

 

OdpowiedŸ 3

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w sytuacji, gdy OSD udostępni dane pomiarowo – rozliczeniowe i będą to dane szacunkowe Wykonawca winien wystawić fakturę podstawie tych danych. Zapis § 6 ust. 2 pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 4

Projekt Umowy §6 ust.8- Wykonawca zwraca się z prośba o usunięcie przedmiotowego zapisu, bowiem korekty faktur będą wystawione na podstawie cen określonych w Formularzu Ofertowym Sprzedawcy oraz w §5 ust. 1 Projektu Umowy. W przedmiotowym postępowaniu nie ma możliwości zastosowania innych cen gdyż te są ustalane indywidualnie ze względu na specyfikę przedmiotu.

 

OdpowiedŸ 4

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 6 ust. 8 pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 5

Projekt umowy § 6 ust. 9 zd.1 Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać wskazanego terminu, co w konsekwencji może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności oraz naliczania odsetek ustawowych. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie…dni od daty wystawienia”.

 

OdpowiedŸ 5

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 6 ust. 9 zd.1 pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 6

Projekt umowy § 6 ust. 9 zd. 2  - Informujemy, że obowiązek zapłaty kar umownych może być dyskryminujący dla Wykonawcy w przypadku braku uzyskania w terminie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Przypominamy, że zgodnie z zapisami IRiESD OSD oraz Generalnych Umów Dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Wykonawca nie może, zatem ponosić odpowiedzialności za ewentualne uchybienia ze strony OSD. Zaznaczamy także, iż określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdy dzień opóŸnienia w wystawieniu faktury, uznana może zostać za rażąco wysoką i w opinii Wykonawcy nie przekłada się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe zapisy wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją kontraktu (umowy) po stronie Wykonawców, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych oraz o określenie odpowiedzialności stron, jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty).

 

OdpowiedŸ 6

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na zmianę w § 6 ust. 9 zd. 2 Projektu Umowy dotyczącego kary umownej. Jednocześnie podkreśla, że jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z własnej winy.

 

Pytanie 7

Projekt umowy § 8 ust. 2 -Informujemy,  że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne.

 

OdpowiedŸ 7

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust. 2 pozostaje bez zmian.

 

 

 

Pytanie 8

Projekt umowy § 11 ust. 3 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi
na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne. 

 

OdpowiedŸ 8

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na podstawie § 11 pkt. 3 Wykonawca nie jest zobligowany do pozyskania powyższych danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je od Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast do  kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie któregokolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać nieprawidłowości. Zapis § 11 pkt. 3 Projektu Umowy pozostaje bez zmian.

 

Pytanie 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

 

OdpowiedŸ 9

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający do obecnie obowiązujących umów nie przyjął ofert promocyjnych ani lojalizacyjnych.

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

 

OdpowiedŸ 10

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2 do projektu Umowy, jaki został zamieszczony na stronie Zamawiającego (BIP).

 

Pytanie 11

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej  z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?   

 

OdpowiedŸ 11

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 2 do projektu Umowy, jaki został zamieszczony na stronie Zamawiającego (BIP).

 

Pytanie 12

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawniającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

 

OdpowiedŸ 12

Punkt c pełnomocnictwa, tj. Załącznika nr 2 do projektu Umowy upoważnia Wykonawcę do wykonania następujących czynności::

 

złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji  pomiędzy Zamawiającym i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających z projektu umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji na dotychczasowych warunkach oraz grupy taryfowej wskazanej poniżej.

Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez Zamawiającego warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam Zamawiający. Zamawiający oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone przyjmują do wiadomości,  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

 

OdpowiedŸ 13

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dopuszcza podpisanie Umów drogą korespondencyjną.

 

 

 

/-/ Justyna Korytko

      Pełnomocnik Zamawiającego