Zapytanie ofertowe
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-07-25

GPIR.271.zm.19.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa 95 szt. fabrycznie nowych pionowych znaków drogowych, tablic informacyjnych oraz 86 szt. słupków stalowych do ich montażu ”.

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę nowych pionowych znaków drogowych, tablic informacyjnych w ilości 95 szt., 64 szt. słupków do mocowania pojedynczych znaków, 16 szt. słupków do mocowania podwójnych znaków oraz 6 szt. słupków do mocowania „słupków wskaŸnikowych G-1a i G-1c”, spełniających poniżej opisane parametry techniczne:

1.     Ilość znaków: 73 szt.;

2.     Ilość tablic informacyjnych: 14 szt.;

3.     Słupek wskaŸnikowy G-1a i G-1c: 4 szt.;

4.     Słupek prowadzący typ U-1a: 4 szt.;

Dokładna specyfikacja, typ i rodzaj znaków oraz tablic, opisana w załączniku nr. 3 do niniejszego zapytania.

5.     Znaki i tablice informacyjne muszą spełniać warunki zawarte w Załącznikach 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181 z póŸn. zm.);

6.     Materiał zastosowany do wykonania znaków i tablic musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatę techniczną;

7.     Kategoria znaków: małe – oznaczone symbolem „M” (tj. spełniające określone wymiary: w przypadku znaków ostrzegawczych – długość boku równa 750 mm, znaki nakazu i zakazu – średnica 600 mm, znaki informacyjne – długość podstawy 600 mm, wysokość 600­­­­+150n)

8.     Znaki wykonane na podkładzie z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o grubości co najmniej 1,25 mm lub z blachy aluminiowej o grubości min 1,5 mm, krawędzie zaginane na całym obwodzie, wyklejone licem z samoprzylepnej folii odblaskowej 2 typu.

9.     Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejania, odklejanie, złuszczanie lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni;

10.   Lica znaków i tablic powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy.

11.   Tył znaków zabezpieczony farbą proszkową koloru szarego, w komplecie uchwyty montażowe;

12.   Tarcza znaku musi być równa i gładka – bez odkształceń płaszczyzny znaku;

13.   Słupki prowadzące typ U-1a wykonane z tworzywa sztucznego (polietylen), kolor biały z czerwonym oraz białym odblaskiem, wysokość 150 cm.

14.   Ilość słupków do mocowania pojedynczych znaków: 64 szt.;

15.   Ilość słupków do mocowania podwójnych znaków: 16 szt.;

16.   Ilość słupków do mocowania „słupków wskaŸnikowych G-1a i G-1c”: 6 szt.;

17.   Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia powinny posiadać wszystkie niezbędne normy i certyfikaty.

18.   Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania, oraz fotografię, specyfikację lub katalog modeli oferowanego przedmiotu zamówienia.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 5 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy.

2.     Projekt umowy.

3.     Zestawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych.Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - Projekt umowy
Zał.Nr 3 - Zestawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych