OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

Skołyszyn, dn. 2016-08-19

znak sprawy: GPIR.271.7.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

“Przebudowa drogi gminnej Nr 113651R  „Pogwizdoł” w miejscowości Święcany, odcinek I w km 0+000 – 0+995, odcinek II w km 2+760 – 3+305 i odcinek III w km 3+546 – 4+545”

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  2

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert:

 

Oferta Nr 1:

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków.
Punktacja:

ˇ         Cena: 75,98 pkt,

ˇ         Okres gwarancji: 8,33 pkt

ˇ         Ogółem:  84,31 pkt

Oferta Nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

ˇ         Cena: 90,00 pkt,

ˇ         Okres gwarancji: 10,00 pkt

ˇ         Ogółem:  100,00 pkt

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30
.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa  w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

 

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn