Ogłoszenie




Nowa strona 3

Skołyszyn, dnia 30 sierpnia 2016 r.

 

GPIR.g.6840.5.2016                            

                 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40, ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z póŸn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1818 o pow. 0.5529 ha, położonej na terenie wsi Święcany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00038560/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Nieruchomość leży w miejscowości Święcany i posiada kształt zbliżony do trapezu. Działka jest częściowo utwardzona nawierzchnią żwirową. Na terenie działki znajdują się sieci: sieć elektryczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna i kabel światłowodowy.

Częścią składową działki są budynki i budowle: garaż na sprzęt rolniczy z częścią socjalną, a to:

Budynek garaży z częścią biurowo-socjalną: pow. użytkowa 317,78 m2.

Wiata przy budynku garażowym: pow. użytkowa – 63,84 m2,

Magazyn paliw: pow. użytkowa – 13.11 m2,

Zbiornik na paliwo i odmierzacz paliwa: wymaga przekazania do utylizacji,

Wiata przy magazynie: pow. zabudowy: 44,05 m2,

Budynek magazynu nawozów: pow. użytkowa 120,28 m2,

Hydrofornia: pow. użytkowa – 5,00m2,

Studnia kopana: z kręgów i pokryciem żelbetonowym,

Ogrodzenie częściowe terenu: z siatki metalowej,

Utwardzenie terenu: fragmentaryczne utwardzenie nawierzchnią asfaltową z chodnikiem betonowym,

Myjnia najazdowa: żelbetonowa, nie odpowiada aktualnym przepisom ochrony środowiska.

 

Nieruchomość znajduje się w „STREFIE OSADNICTWA” jako ”USŁUGI PUBLICZNE ISTN/POTEN” wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości: 200.000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Wadium /w pieniądzu/ w kwocie: 40.000,00 zł /słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1818 o pow. 0.5529 ha, położonej na terenie wsi Święcany odbędzie się w dniu 27 paŸdziernika 2016 r. /tj. czwartek/ o godz. 13oo w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7 .

 

W przetargu mogą brać udział osoby które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 40.000,00 zł /słownie: czterdzieści tysiące złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone najpóŸniej w dniu 20 paŸdziernika 2016 r.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie póŸniej niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wniesienie wadium przez uczestników przetargu stwierdza Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu.

Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą dowód tożsamości.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną, prawną lub cudzoziemca winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami lub zezwoleniami.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie póŸniej jednak niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1400 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 19 paŸdziernika 2016 r.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Wyciąg z niniejszego ogłoszenia zostanie opublikowany w dzienniku Super Nowości.

 

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22, lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

 

 

UWAGA:

 

Przy sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. z 2012 r. ,poz. 803 z póŸn. zm./.

 

 

Zarządzenie Nr 124/2016

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura