Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn
Nowa strona 1

ZARZĽDZENIE Nr 126 /2016

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Gminie Skołyszyn

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póŸn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadzenie nowego tekstu Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 podyktowane jest koniecznością licznych zmian przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn.zm.).

3. Traci moc Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Skołyszyn z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Skołyszyn.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy, Kierownikom referatów Urzędu Gminy oraz pracownikowi ds. zamówień publicznych.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2016 r.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

Regulamin