Zapytanie ofertowe
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-10-10

GPIR.271.zm.32.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Jabłonica, Lipnica Górna, Bączal Górny Gmina Skołyszyn przy drodze powiatowej Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica – granica województwa (Czermna)”.

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje budowę dwóch linii napowietrznych oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica – granica województwa (Czermna) na terenie miejscowości Jabłonica dz. nr ewid. 904, 905, 906, 907, 925/1, 925/2, Lipnica Górna dz. nr ewid. 448, 449, 450, 451/1, 451/3, 451/5, 451/6, 456, 460/1, 460/2, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 470, 471/2, 472, 475/1, 476, 477, 479/2, 499, 500, 501, 502, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 505, 506/1, 506/2, 511/1, 511/2, 513, 514/3, 514/5, 514/6, 515, 516, 517, 520, 521 oraz Bączal Górny dz. nr ewid. 260/6, 261, 260/7, 262/1, 263/1, 263/2 gm. Skołyszyn zgodnie z projektem budowlanym nr 16-08 opracowanym w czerwcu 2016 r. Projekt obejmuje budowę łącznie 27 szt. lamp.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

ˇ       wykopy pod nowe słupy oświetleniowe;

ˇ       montaż 2 słupów linii napowietrznej z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3;

ˇ       montaż 9 słupów linii napowietrznej z żerdzi ŻN-10;

ˇ       wymianę 7 istniejących słupów linii napowietrznej z żerdzi ŻN-10 na słupy z żerdzi wirowanych E-10,5/4,3;

ˇ       montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 2 x 25 mm2 – ok. 2 350 m;

ˇ       montaż opraw oświetleniowych na wybudowanych oraz istniejących słupach typ OUS 100 W – 27 szt.;

ˇ       montaż skrzynek bezpiecznikowych, odgromników oraz przewodów uziemiających;

ˇ       wykonanie pomiarów wykonanej sieci;

ˇ       obsługa geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci.

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić objęcie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 40 dni od podpisania umowy.

 

II. Sposób sporządzenia, złożenia oferty, warunki udziału w postępowaniu:

ˇ          Ofertę należy sporządzić i złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 18 paŸdziernika 2016 r. do godz. 15:00.

ˇ          Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem
Nr 2.

ˇ          Do oferty należy załączyć wypełniony wykaz cen będący załącznikiem Nr 3 (w przypadku składania oferty w formie pisemnej, wykaz cen należy przesłać również w formie elektronicznej).

ˇ          Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia przy realizacji tego rodzaju prac. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który ubiega się
o udzielenie zamówienia wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie oświetlenia drogowego przy drogach publicznych o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda. Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych robót (jako załącznik nr 4 do zapytania) z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądŸ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez Wykonawcę doświadczeniem innych podmiotów.

ˇ          Wykonawca musi dysponować osobą z uprawnieniami do kierowania budową, posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, która obejmie obowiązki kierownika budowy przy niniejszym postępowaniu. W formularzu oferty Wykonawca musi wskazać z imienia i nazwiska osobę, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, a do oferty Wykonawca musi załączyć kserokopię uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie z właściwej OIIB dotyczącej tej osoby. W przypadku osoby nie zatrudnionej u Wykonawcy do oferty Wykonawca musi załączyć również zobowiązanie podpisane przez tą osobę, z którego wynikać będzie gotowość do objęcia obowiązków kierownika budowy w przypadku wybrania oferty Wykonawcy do realizacji zadania.

ˇ          Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.

ˇ          W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

III. Kryteria wyboru ofert; Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według następujących kryteriów;

ˇ          Cena – 70% - oferta z najniższą ceną wykonania przedmiotu zmówienia uzyska w tym kryterium maksymalną ilość 70 pkt, pozostałe oferty uzyskają ilość punktów wg wzoru:
C = Cn / Cb x 70 punktów (gdzie: Cn – cena najniższej oferty, Cb – cena oferty badanej);

ˇ          Okres gwarancji i rękojmi – 20% - Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalnie 20 pkt w tym kryterium, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punktów według wzoru:

Gw = Gwn / Gwb x 20 punktów (gdzie: Gwn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, Gwb – okres gwarancji w badanej ofercie);

Jako minimalny okres gwarancji i rękojmi Zamawiający wskazuje (wymaga) 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Wykonawca nie może zaoferować okres gwarancji krótszego niż 24 miesiące.
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 24 miesiące oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 96 m-cy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 96 m-cy uzyska taką samą ilość punktów, jak liczoną dla okresu 96 m-cy.

ˇ          Termin wykonania – 10% - Wykonawca oferujący najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia otrzyma 10 pkt w tym kryterium. Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru.

Tr = Trn / Trb x 10 punktów (gdzie: Trn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania, Trb – termin wykonania w badanej ofercie);

 Najdłuższy zaoferowany termin wykonania nie może przekraczać 40 dni od podpisania umowy.
 Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin wykonania dłuższy niż 40 dni zostanie odrzucona
 przez Zamawiającego.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Łączna ilość punktów (P) otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów (C+Gw+Tr) przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości, liczba punktów będzie zaokrąglana do kolejnych miejsc po przecinku.

Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

 

IV. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

ˇ          Jeżeli oferta Wykonawcy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części II zapytania (brak doświadczenia, brak kierownika budowy, brak wymaganych dokumentów);

ˇ          Jeżeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona na formularzu ofertowym, nie posiada wypełnionego wykazu cen, projektu umowy lub pozostałych wymaganych dokumentów;

ˇ          Jeżeli oferta Wykonawcy jest niższa od wartości szacunkowej zamówienia (kosztorysu inwestorskiego) o co najmniej 40%;

ˇ          Jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał w terminie, lub wykonał nienależycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego (Gminy Skołyszyn).

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi po zbadaniu ofert i ich ocenie według kryteriów określonych w części III. Wybór oferty nastąpi do dnia 31 paŸdziernika 2016 r.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

        Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy.

2.     Projekt umowy.

3.     Wykaz cen.

4.     Wykaz robót.

5.     Przedmiar robót.

6.     STWIORB.

7.     Projekt budowlany.

                                                                               

 

 Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - Projekt umowy
Zał.Nr 3 - Wykaz cen
Zał.Nr 4 - wykaz robót
Zał.Nr 5 - Przedmiar_robót
Zał.Nr 6 - STWiORB
Zał.Nr 7 - Projekt budowlany