Podatki i opłaty lokalne - informacje podstawowe, terminy płatności.
Informacje

Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

Podatek rolny:

terminy płatności dla osób fizycznych to:

I rata - 15 marca,
II rata - 15 maja,
III rata - 15 września,
IV rata - 15 listopada.

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 8:00 do 13:00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

Złożenie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego

Zgodnie z art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1892) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia odpowiedniej informacji w organie podatkowym

Informacja w sprawie podatku rolnego druk IPR-1

osoby prawne i jednostki organizacyjne:
- do 15 stycznia należy złożyć deklarację na 2018 r. i wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Podatek należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001


Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji (DR-1). Wysokość podatku rolnego ustala się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

Stawki podatków i opłat lokalnych
Deklaracja w sprawie podatku rolnego - druk DR-1

Dane o nieruchomościach rolnych - druk ZR-1/A
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - druk ZR-1/B

Podatek od nieruchomości:

terminy płatności dla osób fizycznych to:

I rata - 15 marca,
II rata - 15 maja,
III rata - 15 września,
IV rata - 15 listopada.

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

Złożenie informacji przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości, lub zaistnienie zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3. zobowiązuje osoby fizyczne do złożenia informacji o posiadanych nieruchomościach i obiektach budowlanych. Złożenie informacji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza informacji IPN-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - druk IPN -1

osoby prawne i jednostki organizacyjne
- do 31 stycznia należy złożyć deklarację na 2018 r. i do 15 dnia każdego miesiąca należy wpłacać obliczony w deklaracji podatek za dany miesiąc, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001


Złożenie deklaracji przez osoby prawne w sprawie podatku od nieruchomości

Formularz deklaracji przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, ponadto nin. formularz dotyczy osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości które są współwłaścicielami nieruchomości.
Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji DN-1. Wysokość podatku od nieruchomości ustala się na podstawie uchwały rady gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności i sposobu jego poboru.

Stawki podatków i opłat lokalnych
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - druk DN-1

Podatek leśny:

terminy płatności dla osób fizycznych to:

I rata - 15 marca,
II rata - 15 maja,
III rata - 15 września,
IV rata - 15 listopada.

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

Złożenie informacji przez osoby fizycznew sprawie podatku leśnego

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego osoba fizyczna zobowiązana jest do złożenia odpowiedniej informacji w organie podatkowym

Informacja w sprawie podatku leśnego - druk IDL-1

osoby prawne i jednostki organizacyjne:
- do 15 stycznia należy złożyć deklarację na 2018 r. i do 15 dnia każdego miesiąca należy wpłacać obliczony w deklaracji podatek za dany miesiąc. Podatek należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji DL-1. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki podatków i opłat lokalnych
Deklaracja w sprawie podatku leśnego - druk DL-1

Dane o nieruchomościach leśnych - druk ZL-1/A
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - druk ZL-1/B

Podatek od środków transportowych


Terminy płatności:
I rata - 15 marca
II rata - 15 wrzesień

Wpłaty można dokonać u sołtysa wsi, w kasie urzędu gminy (poniedziałek - piątek, w godz. od 8.00 do 13.00), lub na konto bankowe Urzędu Gminy w Skołyszynie w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział Skołyszyn, Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

Złożenia deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art.9 ust 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr.9,.poz.84 z póŸn.zm.) właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych są zobowiązani składać w terminie do 15 lutego deklarację na dany rok podatkowy wg ustalonego wzoru - w 2005 r. deklaracja druk DT - 1 i załącznik DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Na podst.art.2 ust 4, 4a, 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r Nr 9 z póżn.zm.), obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (wynika to z ustawy z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustwy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U .z dnia 30.04.2004 r).

Informuje się, że stawki podatku od środków transportowych na 2005 r nie uległy zmianie. Uchwałą obowiązującą jest Uchwała Rady Gminy w Skołyszynie Nr XI/80/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Stawki podatków i opłat lokalnych
Druk deklaracji DT-1
Załącznikiem DT-1/A