Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 Skołyszyn, dn. 20-10-2016

GPIR.zm.271.32.2016

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

               

Dotyczy zadania pn.: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Jabłonica, Lipnica Górna, Bączal Górny Gmina Skołyszyn przy drodze powiatowej Nr 1829 R Jareniówka – Jabłonica – granica województwa (Czermna)”.

 W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto oferty*

Okres gwarancji**

Termin wykonania***

Razem

1

TRANS – ALLEN Piotr Kozioł, ul. Floriańska 58 38-200 Jasło

79 468,69 zł

(70 pkt)

96 miesięcy

(20 pkt)

30 dni

(10 pkt)

Oferta kpl.

(100 pkt)

2

P.P.U.H. „HEAN” spółka z o.o. ul. Biecka 23 C 38-300 Gorlice

94 965,00 zł

(58,57 pkt)

48 miesięcy

(10 pkt)

40 dni

(7,5 pkt)

Oferta kpl.

(76,07 pkt)

 
Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: TRANS – ALLEN Piotr Kozioł, ul. Floriańska 58 38-200 Jasło z najwyższą ilością punktów (100 pkt) oraz ceną 79 468,69 zł brutto.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

  
*    Liczba punktów wg. wzoru: C = Cn / Cb x 70 punktów (gdzie: Cn – cena najniższej oferty, Cb – cena oferty badanej);

**  Liczba punktów wg. wzoru: Gw = Gwb / Gwn x 20 punktów (gdzie: Gwn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji, Gwb –okres gwarancji w badanej ofercie);

*** Liczba punktów wg. wzoru: Tr = Trn / Trb x 10 punktów (gdzie: Trn – najkrótszy zaoferowany termin wykonania, Trb – termin wykonania w badanej ofercie);