Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, 2016-10-26

 

GPIR.271.35.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

  

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dostawa fabrycznie nowego rębaka spalinowego – rozdrabniacza do gałęzi”.

 

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego mobilnego rębaka spalinowego – rozdrabniacza do gałęzi na podwoziu umożliwiającym przemieszczanie maszyny za pomocą pojazdu wyposażonego w hak holowniczy, spełniającego poniżej opisane parametry techniczne:

 

1.       Napęd własny rębaka: silnik spalinowy benzynowy lub wysokoprężny („Diesel”) o mocy min. 20 KM, przystosowany do pracy ciągłej, wyposażony w rozrusznik elektryczny i akumulator;

2.       Zabudowany na przyczepie jednoosiowej ze standardowym, atestowanym zaczepem kulowym, wyposażonej w oświetlenie zewnętrzne umożliwiające przemieszczanie maszyny po drogach publicznych;

3.       Waga rębaka (wraz z podwoziem) nieprzekraczająca 600 kg;

4.       Wyrzutnik zrębki regulowany w zakresie 360°;

5.       Przystawka do workowania;

6.       Składane do transportu koło podporowe;

7.       Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spełniać odpowiednie normy oraz posiadać niezbędne homologacje, certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

8.       Przedmiot zamówienia powinien posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym oraz wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające dokonanie rejestracji w wydziale komunikacji.

9.       Okres gwarancji min: 12 miesięcy.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 7 listopada 2016 r. do godz. 15:00. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według następujących kryteriów;

ˇ          Cena – 75% - oferta z najniższą ceną przedmiotu zmówienia uzyska w tym kryterium maksymalną ilość 75 pkt, pozostałe oferty uzyskają ilość punktów wg wzoru:
C = Cn / Cb x 75 punktów (gdzie: Cn – cena najniższej oferty, Cb – cena oferty badanej);

ˇ          Okres gwarancji i rękojmi – 10% - Wykonawca oferujący najdłuższy okres gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalnie 10 pkt w tym kryterium, pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punktów według wzoru:

Gw = Gwb / Gwn x 10 punktów (gdzie:, Gwb – okres gwarancji w badanej ofercie, Gwn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji);

Jako minimalny okres gwarancji i rękojmi Zamawiający wskazuje (wymaga) 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi. Wykonawca nie może zaoferować okres gwarancji krótszego niż 12 miesięcy.
W przypadku wskazania w formularzu ofertowym okresu krótszego niż 12 miesięcy oferta zawierająca taki zapis zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 48 m-cy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji powyżej 48 m-cy uzyska taką samą ilość punktów, jak liczoną dla okresu 48 m-cy.

ˇ          Moc silnika – 10% - Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia wyposażony w najmocniejszy silnik otrzyma 10 pkt w tym kryterium. Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów wyliczone wg poniższego wzoru.

M = Mb / Mn x 10 punktów (gdzie: Mb – moc silnika w badanej ofercie, Mn – moc najsilniejszego silnika);

Moc silnika nie może być niższa niż 20 KM. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje przedmiot zamówienie wyposażony w silnik o mniejszej mocy zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

ˇ          Rodzaj paliwa – 5% – Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia wyposażony w silnik wysokoprężny („Diesel”) otrzyma: R = 5 punktów, natomiast wykonawca oferujący przedmiot zamówienia wyposażony w silnik spalinowy benzynowy otrzyma R = 0 punktów w tym kryterium.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Łączna ilość punktów (P) otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów (P = C+Gw+M+R) przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

Liczba przyznanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie będzie można wybrać oferty ze względu na zbliżone ich wartości, liczba punktów będzie zaokrąglana do kolejnych miejsc po przecinku.

Jeżeli wybór oferty będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

  

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - Projekt umowy