Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-11-04

 

GPIR.zm.271.37.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa drogi w kierunku Kopalni w Harklowej”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy zniszczonego odcinka drogi gminnej
o nawierzchni żwirowej o długości 65 mb + rozjazdy.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

ˇ       Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie;

ˇ       Wykonanie jednej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka tłuczniowa)
o grubości 15 cm po zagęszczeniu;

ˇ       Cięcie i rozebranie nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią;

ˇ       Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości
4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) – po zagęszczeniu;

ˇ       Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych o szerokości 45 cm i grubości utwardzenia 8 cm po zagęszczeniu.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączony do niniejszego zapytania przedmiar robót  (zał. Nr 3).

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 listopad 2016 r.

Minimalny okres gwarancji, jaki wymaga Zamawiający: 24 m-ce.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  9 listopada 2016 r.  do godz. 10:00. 

Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej) sporządzony w oparciu
o przedmiar robót (zał. 3 do zapytania).

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, kosztorysu ofertowego). lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  14 listopada 2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Przedmiar robót.Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty -dr w kier. kopalni
Zał.Nr 2 - projekt umowy - dr. w kier.kopalni
Zał.Nr 3 - Przedmiar robót