Informacja o wyniku przetargu
Nowa strona 2

Skołyszyn, dnia 4 listopada 2016 r.

 

GPIR.g.6840.1.2016

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

O WYNIKU PRZETARGU.

 

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie wsi Świecany, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 27 paŸdziernika 2016 r. godz. 1000, I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Święcany, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, księga wieczysta: KS1J /00090404/1 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

4. Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 1821/2 o pow. 0.1926 ha, położonej na terenie wsi Świecany - 110.000,00 zł /słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

 

6. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.