Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2016-11-07

GPIR.271.38.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Wykonanie  dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kompleksowo wyposażonych siłowni zewnętrznych  w miejscowościach Przysieki, Kunowa, Lisów, Jabłonica, Święcany, Harklowa oraz Bączal Dolny”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy:

1)   siedmiu kompleksowo wyposażonych siłowni zewnętrznych w miejscowościach Przysieki, Kunowa, Lisów, Jabłonica, Święcany, Harklowa oraz Bączal Dolny;

2)   boiska wielofunkcyjnego o wymiarach  min.  30  x 17 w miejscowości Święcany

- zlokalizowanych na terenach wskazanych przez Zamawiającego stanowiących mienie komunalne Gminy Skołyszyn.

W skład poszczególnych siłowni mogą wchodzić następujące urządzenia i infrastruktura techniczna:

ˇ          1 szt. - urządzenie do treningu, na którym nogi imitują chód, jazdę na nartach lub jazdę na rowerze, a ręce poruszają naprzemiennie uchwytami, urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni nóg, tułowia i ramion, poprawiające koordynację ruchową, układ krążeniowy i oddechowy, służące do redukcji tkanki tłuszczowej;

ˇ          1 szt. - drabinka (podciąg nóg) - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni brzucha, ramion i pleców, poprawiające koordynację ruchową, służące do redukcji tkanki tłuszczowej;

ˇ          1 szt. - ławka prosta podwójna - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśnia prostego brzucha, poprawiające układ krążeniowy i oddechowy, służące do redukcji tkanki tłuszczowej;

ˇ          1 szt. - przyrząd treningowy, na którym ćwiczy się w sposób przypominający wiosłowanie, urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni pleców, barków i ramion, poprawiające układ krążeniowy i oddechowy, służące do redukcji tkanki tłuszczowej;

ˇ          1 szt. - poręcz równoległa - urządzenie służące do wzmacnia siły mięśni brzucha, ramion i klatki piersiowej, poprawiające koordynację ruchową, układ krążeniowy i oddechowy, służące do redukcji tkanki tłuszczowej;

ˇ          Drążki do podciągania się

ˇ          1 szt.  - Tablica informacyjna z indywidualnym nadrukiem o wymiarach 140 cm x 40 cm

ˇ          Elementy małej architektury(kosz na śmieci, ławka, itp.)

ˇ          Lampa solarna

ˇ          Elementy zieleni urządzonej

ˇ          Nawierzchnie utwardzone – pod urządzeniami, ciągi komunikacyjne – utwardzenie grysem, kostką itp.

 

Sposób zagospodarowania siłowni należy nawiązać do istniejącego terenu mając na uwadze sposób posadowienia urządzeń, ich strefy bezpieczeństwa jak również istniejące uzbrojenie terenu i warunki geotechniczne.

 

Proponowana ilość urządzeń dla poszczególnych siłowni wynosi: 

ˇ       Przysieki – 5;

ˇ       Kunowa – 5;

ˇ       Lisów – 5;

ˇ       Jabłonica – 4;

ˇ       Święcany – 7;

ˇ       Harklowa – 5;

ˇ       Bączal Dolny – 5.

Szczegółowe rozwiązania, elementy zagospodarowania, istotne rozwiązania projektowe, materiałowe i kolorystykę Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym w trakcie opracowywania dokumentacji. Wykonawca zobowiązuje się stosować w dokumentacji optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania właściwych standardów. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa niezbędna do zrealizowania w/w zadań powinna obejmować:

1.      Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

2.      Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zamierzenia objętego zamówieniem.

3.      Wykonanie projektu zagospodarowania działki dla realizacji inwestycji na aktualnym podkładzie sytuacyjno – wysokościowym (posiadanym przez Zamawiającego - zał. nr 3.1-3.7 do zapytania).

4.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego, złożenia odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji – jeśli będzie ona wymagana przepisami szczegółowymi,), decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.      Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.      Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych.

7.      Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

8.      Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z póŸn. zm.).

9.      Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

10.  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z póŸn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy.

11.  Opis przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 – 31 ustawy. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich znaków towarowych, patentów, Ÿródeł lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału i urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych samych materiałów lub urządzeń oraz szczegółowo opisać sposób wprowadzenia rozwiązań równoważnych.

12.  Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Skołyszyn  tel. 13 4491742.

13.  Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązanie techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania.

14.  Dokumentację projektową (do pozwolenia na budowę, zgłoszenia na budowę) Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

 

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót):                5 grudzień 2016 r.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  lub elektronicznej do dnia: 15 listopada 2016 r.  do godz. 15:00. 

Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub złożone po terminie - nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z póŸn.zm.).

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.Załączniki
Zał.Nr 1 - Formularz oferty
Zał.Nr 2 - projekt umowy
Zał. Nr. 3.1 Święcany
Zał. Nr. 3.2 Przysieki
Zał. Nr. 3.3 Skołyszyn
Zał. Nr. 3.4 Kunowa
Zał. Nr. 3.5 Jabłonica
Zał. Nr. 3.6 Lisów
Zał. Nr. 3.7 Bączal Dolny