Ogłoszenie o zamówieniu - usługi
Nowa strona 1


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 363220 - 2016 z dnia 2016-12-09 r.
Skołyszyn: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2017 roku
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaŸnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn 12, 38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): wwwbip.skolyszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=61
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
38-242 Skołyszyn 12 - siedziba Urzędu Gminy w Skołyszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2017 roku
Numer referencyjny: GPIR.271.13.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest magazynowanie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w 2016 r. - w ilości ok. 1300 Mg z tym, że: - zagospodarowanie osadów poprzez stosowanie na gruntach może nastąpić w miesiącach od 01.03.2017 r. do 30.11.
2017 r., - w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. osady będą magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, z możliwością wydłużenia tego okresu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu i zagospodarowania przez Wykonawcę po tym okresie czasu. Wykonawca realizując zadanie, w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. będzie zobowiązany każdorazowo wytworzony podczas prasowania osad przeładowywać na swój koszt z kontenera o pojemności 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na swój koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilość osadu do magazynowania to ok. 200 m3. Okres magazynowania może się wydłużyć z uwagi na warunki pogodowe, uniemożliwiające stosowanie osadów na gruntach (grunty zamarznięte, pokryte śniegiem). W okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie przeładowywać osad z kontenera o pojemności 7 m3 do szczelnych plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 40 m3 i magazynować go przez okres czasu od 1 miesiąca do maksymalnie 2 miesięcy na terenie oczyszczalni ścieków, a następnie zmagazynowany osad, stanowiący określoną partię wywieŸć (zagospodarować) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemności min. 40 m3 na magazynowany osad w okresie od 02.01.2017 r. do 30.11.2017 r. z uwzględnieniem przedłużenia się okresu od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, - przeładunki osadu, - wywóz zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku możliwości zagospodarowania osadów w procesie R10 w miesiącu paŸdziernik i listopad z uwagi na to, że działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie województwa podkarpackiego, który to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiający z uwagi na koniec okresu obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie odpadów jedynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zagospodarowanie odpadów w procesie R10 – „Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska” w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art.20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. 1) Zgodnie z procesem R-10, osady można zagospodarować : • W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, • Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, • Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, • Do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, • Przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem, załadunkiem, ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz przeładunkiem osadów, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 2) Koszt przeładunku osadu ładowarką lub ładowarko-koparką z kontenera o pojemności 7 m3 stanowiącego własność Zamawiającego do kontenerów służących magazynowaniu osadu będącymi własnością Wykonawcy lub do podstawionego środka transportu, (samochodu, przyczepy ciągnikowej), lub też pomiędzy kontenerami stanowiącymi własność Wykonawcy oraz pomiędzy kontenerami, a środkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania będzie spoczywał na Wykonawcy. Częstotliwość przeładunku z kontenera o pojemności 7 m3 do ww. środków magazynowych i transportu wynosić będzie średnio ok. 4 razy w tygodniu. 3) Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców do wykonywania przeładunków osadów, urządzeniami przeznaczonymi do tego celu w okresie magazynowania tj. od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. oraz w okresie stosowania osadów na gruntach tj. od 01.03. 2017 r. do 30.11.2017 r. Przeładunki, załadunki osadu mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez Wykonawcę przy użyciu sprzętu stanowiącego jego własność. 4) Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 02.01.2017 r. do 28.02.2017 r. zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć szczelne kontenery z plandeką lub zasuwane o pojemności, co najmniej 40 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 250 Mg. Okres ten może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, na co Wykonawca powinien być przygotowany ze względu na konieczność zabezpieczenia kolejnych kontenerów na magazynowany osad. Osad może być magazynowany tylko i wyłącznie na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy (chyba, że warunki atmosferyczne uniemożliwiają wywóz), a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. W okresie od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach może trwać nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, a następnie osad powinien zostać odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. Obsługa kontenerów (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) służących do magazynowania osadów będzie leżeć po stronie Wykonawcy i musi odbywać się przy każdym załadunku lub przeładunku osadu. 5) Koszt ważenia każdorazowej objętości wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków. 6) Wykonawca zobowiązuje się również do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego z tym, że wywóz osadów musi odbyć się w terminie do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę. 7) Odbiór osadów odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30, po wcześniejszym zgłoszeniu Wykonawcy przez Zamawiającego o czym mowa w ppkt. 6). Natomiast ewentualne przeładunki osadu odbywać się będą od poniedziałku do soboty w godz. od 7:00 do 18:00
II.5) Główny kod CPV: 90510000-5
Dodatkowe kody CPV:90400000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 30/11/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, że: 1) Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póŸn. zm.) przez właściwy organ (starosta) ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. 2) Posiada licencję na krajowy transport drogowy rzeczy wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z póŸn. zm.).oraz w przypadku zagospodarowania osadu do: • rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, • dostosowywaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 3) Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (z wyszczególnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych) wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póŸn. zm.) przez właściwy organ ze względu na miejsce prowadzenia działalności
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca musi wykazać, że: 1) Wykonał w okresie ostatnich trzech lat lub obecnie wykonuje przed wszczęciem postępowania, co najmniej jedno zadanie polegające na zagospodarowaniu osadów ściekowych w procesie R-10 o wartości, co najmniej 150 000,00 PLN. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według załącznika Nr 3 do SIWZ. 2) W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału) podpisane przez osoby upoważnione do składania woli każdego z Wykonawców. 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom niebędących podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 5) Odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa w ppkt 1 – zastępuje się je dokumentami zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionymi nie wcześniej, jak w terminach podanych w ppkt 1.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądŸ informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Oświadczenie Wykonawca musi złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika Nr 4 do SIWZ. 2) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądŸ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca przedkłada informację zgodnie z wzorem jako załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 (cztery tysiące) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z póŸn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95
Czas realizacji odbioru osadu 5
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy jest przedstawiony w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 2) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: • zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; • zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; • wartość zmiany nie przekracza wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: • na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ppkt 1; • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile mowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 5) Zmiany, niezależnie od ich wartości, są istotne jeżeli: • zmienia się ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; • nie zmienia się ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; - zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; - zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; - polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ppkt 4. 6) Łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia, określonej pierwotnie w umowie. 4. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że: a) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. b) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy: - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy; - Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z póŸn. zm.) 2) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu usługi dłuższej niż 30 dni lub w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 3) Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ppkt 2 w następującym trybie: a) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy lub przerwie w wykonywaniu usługi w terminie określonym w ppkt 2 Zamawiający wysyła do Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania robót. b) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 11 umowy. 4) Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1. c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 5) Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 6) W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w umowie, Zamawiający ma prawo sporządzić na własną rękę i na koszt Wykonawcy inwentaryzację prac zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego Wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 7) W razie odstąpienia od Umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania prac i zabezpieczenia niezakończonych prac oraz osadu, o ile Zamawiający zleci takie zabezpieczenie. 8) Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/12/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany, Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - przysługuje odwołanie. 2. W związku z wartością zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwołanie w przypadku tego zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) odrzucenia oferty odwołującego; 4) opisu przedmiotu zamówienia; 5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności. 9. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. 10. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (drogą elektroniczną) ustawy PZP albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 15. Zamawiający, nie póŸniej niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie póŸniej niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej - wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Szczegóły dalszego postępowania odwoławczego zawiera ustawa PZP – Dział VI – Środki ochrony prawnej.
 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn
 Załączniki
SIWZ osady na 2017
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał.Nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz usług
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Zał.Nr 7 do SIWZ - Analiza osadu