Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2016-12-20

znak sprawy: GPIR.zk.271.2.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. obejmujących   specjalistyczne usługi  opiekuńcze  świadczone  na  rzecz  osób z  zaburzeniami psychicznymi - dla osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy  Skołyszyn,  w  miejscu  ich zamieszkania”.

 

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1118, z póŸn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji  wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” 38 - 200 Jasło, ul. K.K.Baczyńskiego 29, z łączną ceną: 120 268,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty: 111 250,00 zł.

 

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn