Ogłoszenie o wyborze oferty
Nowa strona 2

 

Skołyszyn, dn. 2016-12-20

znak sprawy: GPIR.zk.271.1.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Otwarty konkurs ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.  obejmujących   specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które 
z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w  miejscu   ich zamieszkania”.

 

Działając w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z póŸn.zm.), informuję, że do udzielenia dotacji  wybrano ofertę przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL” 38 - 200 Jasło, ul. K.K.Baczyńskiego 29, z łączną ceną: 310 486,00 zł i wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości do kwoty: 292 644,00 zł.

 

Złożona oferta była jedyną, która wpłynęła w ustalonym terminie składania ofert i została pozytywnie zaopiniowana przez Zespół Opiniujący, który nie stwierdził w niej uchybień formalnych.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn