Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12
powiat jasielski województwo podkarpackie
tel./fax (013) 4491062 – 064
www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
gmina@skolyszyn.pl
               

Skołyszyn, dn. 2017-01-04

GPIR.r. 6140.2.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania polegającego na świadczeniu całodobowej opieki weterynaryjnej w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)                   Dokonywanie oceny stanu zdrowia zwierzęcia w terenie,

2)                   Udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu w terenie,

3)                   Podanie środków medycznych w celu obezwładnienia zwierzęcia,

4)                   Przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacji,

5)                   Okresowe przetrzymywanie leczonych zwierząt.

6)                   Poddanie zwierzęcia eutanazji poprzez podanie odpowiednich środków farmakologicznych,

7)                   Zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia.

 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r.        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z póŸ. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z poŸn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, oraz  na podstawie Uchwały Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn.


Niniejsze zamówienie jest realizowane ze środków budżetu gminy.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

Należność za wykonanie usługi będzie płatna z konta Zlecającego na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania faktur.               

Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmować okres od dnia zawarcia umowy   do 31.12 2017 roku.

III. Warunki złożenia oferty:
Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 – sekretariat) do dnia 25 stycznia 2017 r. do godz. 900.
Dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia skanu podpisanej przez Wykonawcę oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiającego nw. dokumentami.


   

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:              
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Spośród wszystkich ofert będzie wybrana najkorzystniejsza na podstawie ogólnej ceny brutto za jednorazowy przypadek każdej z wymienionych usług. W przypadku nie wpisania kwoty przy którejkolwiek z wymienionych usług, oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona również na stronie internetowej gminy Skołyszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zakładce „Zam.do 30 tys. euro”.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę i spełnia warunki określone w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

ˇ         cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

ˇ         wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póŸn. zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731

 

mgr Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:
1. Formularz oferty.

 Załączniki
Załącznik Nr 1 - Formularz