Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

  GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12
powiat jasielski województwo podkarpackie
tel./fax (013) 4491062 – 064
www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
gmina@skolyszyn.pl
               

Skołyszyn, dn. 2017-01-04

GPIR.r. 6140.1.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania polegającego na świadczeniu usług z zakresu wyłapywania i przetrzymywania zwierząt oraz poszukiwania wyłapanym zwierzętom schronienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)                   Sterylizacja suczki małej

2)                   Sterylizacja suczki średniej

3)                   Sterylizacja suczki dużej

4)                   Sterylizacja kotki

5)                   Kastracja psa

6)                   Kastracja kota

7)                   Eutanazja psa

8)                   Eutanazja kota

9)                   Eutanazja miotu kociąt lub szczeniąt

10)                Zryczałtowana opłata za psa

11)                Transport/km

12)                Stawka godzinowa pracy

 

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r.        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z póŸ. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z poŸn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, oraz  na podstawie Uchwały Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn.


Niniejsze zamówienie jest realizowane ze środków budżetu gminy.

II. Termin realizacji zamówienia:

Należność za wykonanie usługi będzie płatna z konta Zlecającego na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania faktur.               

Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmować okres od dnia zawarcia umowy   do 31.12 2017 roku.

III. Warunki złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 – sekretariat) do dnia 25 stycznia 2017 r. godz.900.
Dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia skanu podpisanej przez Wykonawcę oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiającego nw. dokumentami. Warunkiem podpisania umowy na 2017 rok jest uzyskanie od Wójta Gminy Decyzji na świadczenie usług z zakresu wyłapywania i odbierania bezdomnych zwierząt.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

1.        Kserokopię uzyskanej decyzji Wójta Gminy Skołyszyn z zakresu wyłapywania i odbierania zwierząt bezdomnych wydanej na pisemny wniosek na podstawie Uchwały Nr XXXIII/220/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Spośród wszystkich ofert będzie wybrana najkorzystniejsza na podstawie ogólnej ceny brutto za jednorazowy przypadek każdej z wymienionych usług. W przypadku nie wpisania kwoty przy którejkolwiek z wymienionych usług, oferta nie będzie brana pod uwagę.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona również na stronie internetowej gminy Skołyszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zakładce „Zam. do 30 tys. euro”.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę i spełnia warunki określone w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

ˇ         cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

ˇ         wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2015 r. poz.2164 z póŸn. zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:
1. Formularz oferty.

 Załączniki
Załącznik Nr 1 - Formularz