OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

 

Ogłoszenie nr 12232 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Skołyszyn: Budowa dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaŸnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn  12, 38242   Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
38-242 Skołyszyn 12 - siedziba Urzędu Gminy w Skołyszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa

Numer referencyjny: GPIR.271.1.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

więcej...Załączniki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - cały tekst
SIWZ -Budowa boisk wielofunkc
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen boiska
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał.Nr 3.1 do SIWZ - STWIORB
Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Projekt wykonawczy.Skołyszyn
Zał.Nr 3.3 do SIWZ -Projekt inst. oświetl. Skołyszyn
Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Projekt wykonawczy.Harklowa
Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar robót boisko Skołyszyn
Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar robót oświetl.boisko Skołyszyn
Zał.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar robót - boisko Harklowa
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz robót
Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej