Plan na 2017 r.
Nowa strona 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.

Gmina Skołyszyn, zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (pow. 30 tys. euro), jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

Lp.

Przedmiot zamówieni\a

Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia brutto

[zł]

Przewidywany termin wszczęcia post. w ujęciu kwartalnym

Uwagi

1

Budowa dwóch przedszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Harklowa i Skołyszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

865 088,00

I

 

2

Budowa obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Skołyszyn

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

540 000,00

II, III

Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania

3

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

811 876,00

II

Przetarg w ZGDW

4

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach III Osi Priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

5 200 950,00

II

Przetarg w

 ZGDW

5

Prace związane z instalacją systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w latach 2012-2016 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

462 916,00

II

Przetarg w ZGDW

6

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach III Osi Priorytetowej Czysta Energia, działania 3.2. Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014-2020

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

917 816,00

II

Przetarg w ZGDW

7

Przebudowa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni bitumicznych

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

400 000,00

II, III

 

8

Termomodernizacja budynków Domu Ludowego w Lisowie, Harklowej i Siedliskach Sławęcińskich

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

682 000,00

II, III

Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania

9

Świadczenie usług wywozu i magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w roku 2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

230 000,00

IV

 

10

Świadczenie usług odbioru i transportu komunalnych odpadów niesegregowanych oraz zagospodarowania odpadów segregowanych z Gminy Skołyszyn w roku 2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

350 000,00

IV

 

11

Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych w roku 2017

Dostawa

Przetarg nieograniczony

210 000,00

IV

 

12

Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn w roku 2018

Usługa

Przetarg nieograniczony

250 000,00

IV

 

 

Opracował: Grzegorz Szański, Waldemar Jarek

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn