Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 2

Skołyszyn, dn. 2017-01-27

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

znak: GPIR.271.1.1.2017

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

        

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa dwóch przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa”

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póŸn.zm.) – przekazuję Państwu odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawców dotyczące w/w zamówienia wraz z dokonaną modyfikacją SIWZ.

                       

Treść zapytań:

 

Pytanie Nr 1:

W specyfikacji pojawia się opis nawierzchni z trawy syntetycznej:

„8.5 Nawierzchnia:

Nawierzchnia typu sztuczna wysokość 20 – 25 mm, gęstość min. 40 000/m2, ciężar włókna min.
6 000 dtex, polietylen fibrylowany, zasypka piaskiem kwarcowym z granulatem EPDM wraz z liniami wycinanymi z rolek trawy zgodnie z rysunkiem 301_Malowanie_Skol”.

Trawę o wysokości 20-25 mm nie zasypuje się granulatem EPDM a tylko piaskiem kwarcowym. Czy Zamawiający dopuści zamiast włókien polietylenowych włókna polipropylenowe ? Ich właściwości fizyko-mechaniczne są o wiele lepsze niż tych wykonanych z PE, a jak wynika z opisu boisko ma służyć nie tylko grze w piłkę nożną ale również siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, gdzie odbicie piłki od nawierzchni ma ogromne znaczenie.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o wykreślenie wymogu zasypania sztucznej trawy granulatem EPDM. Trawy o wysokości włókna 20-25 mm zasypywane są wyłącznie piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami producentów traw. Granulaty gumowe typu EPDM używane są przy sztucznych trawach typowo piłkarskich, których włókna mają wysokość od 40 do 60 mm. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu wypełniania sztucznej trawy granulatem EPDM.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy bramki do piłki nożnej i ręcznej mają być stalowe czy aluminiowe ?

Pytanie Nr 4:

Dot. boiska w Harklowej

Prosimy o wyjaśnienie czy granulat EPDM użyty do wykonania nawierzchni poliuretanowej ma pochodzić z produkcji pierwotnej czy z recyklingu ?

Prosimy o wskazanie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Prosimy o wyjaśnienie czy wysięg, stojak do koszykówki ma mieć 1,6 m czy 2,25 m ?

 

Pytanie Nr 5:

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa wymagana jest instalacja warstwy ET gr. min. 30 mm, składającej się z mieszaniny żwiru, granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Prosimy o potwierdzenie grubości warstwy ET.

 

 

Treść odpowiedzi:

 

Ad. 1 i Ad.2.

Zamawiający dokonuje zmiany opisu nawierzchni z trawy syntetycznej. Zasypkę należy wykonać
z piasku kwarcowego bez dodatku granulatu EPDM.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włókna polipropylenowego.

Ad. 3.                                                                       

Bramki do piłki nożnej i ręcznej na boisku w Harklowej i w Skołyszynie mają być wykonane
z aluminium.

Ad. 4.                                                                       

Granulat EPDM użyty do wykonania nawierzchni poliuretanowej musi pochodzić z produkcji pierwotnej.

Kolory nawierzchni poliuretanowej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie następujących odcieni kolorów nawierzchni poliuretanowej: zielony, pomarańczowy, czerwony, np. kombinacja kolorów zielonego z czerwonym (boisko do siatkówki – kolor zielony, pozostała część boiska kolor czerwony).

Szczegóły kolorystyki boiska zostaną ustalone w trakcie realizacji robót.

Wysięg, stojak do koszykówki powinien mieć wysokość:

ˇ    boisko w Skołyszynie: 1,60 m;

ˇ    boisko w Harklowej: 2,25 m.

Ad. 5.                                                                       

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowej należy wykonać warstwę ET o minimalnej grubości 30 mm.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn