Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

GPIR.271.2.3.2017

Skołyszyn, dn. 2017-01-30

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Modernizacja podestu ruchomego samojezdnego PH 184”

 

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji posiadanego przez Zamawiającego podestu ruchomego samojezdnego PH 184 zamontowanego obecnie na podwoziu Star 29.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących prac:

1)     Demontaż podestu z podwozia Star 29.

2)     Montaż podestu na posiadane przez Zamawiającego podwozie Star 244 (rama zakonserwowana, kabina odnowiona, na podwoziu zamontowana przystawka - wyjście ze skrzyni do napędu pompy hydraulicznej podestu, podwozie zarejestrowane jako pojazd specjalny). Zamówienie nie obejmuje lakierowania podestu i podwozia.

3)     Montaż bloku hydraulicznego STOP w układzie hydraulicznym.

4)     Montaż łącznika STOP na obu stanowiskach sterowniczych oraz przycisku gaszenia i startu silnika.

5)     Sporządzenie pełnej dokumentacji modernizacyjnej określonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. Nr 193, poz. 1890) oraz dostosowanie urządzenia do minimalnych wymagań dyrektywy maszynowej w celu  wydania decyzji zezwalającej na eksploatację podestu przez UDT.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 60 dni od podpisania umowy.

Zamawiający dostarczy  pojazdy we własnym zakresie do siedziby Wykonawcy (oba pojazdy są sprawne techniczne umożliwiające transport na kołach).

Wykonawca po wykonaniu zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć oba pojazdy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w celu dokonania odbioru technicznego pojazdu wraz
z odbiorem podestu przez UDT.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  8 luty 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.


Załączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - Projekt umowy