Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-02-20

GPIR.271.2.5.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Zakup kruszywa kruszonego frakcji 0-63 mm przeznaczonego do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn w roku 2017”

 

Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną sprzedaż Zamawiającemu kruszywa kruszonego o frakcji od 0 do 63 mm, zwanego dalej kruszywem. Kruszywo powinno być wolne od zanieczyszczeń obcych i spełniać kryteria określone aktualnymi normami. Minimalny stopień przekruszenia kruszywa: 50%.

Łączna ilość zamawianego kruszywa: 300 t. Zamawiający dopuszcza możliwość nie wykorzystania zakładanej ilości zamawianego kruszywa.

Warunki sprzedaży kruszywa:

Wykonawca musi zapewnić lokalizację sprzedaży, odbioru zamawianego kruszywa na terenie gminy Skołyszyn zapewniającą możliwość zmagazynowania co najmniej 100 t kruszywa oraz zważenia i swobodnego załadunku samochodu ciężarowego w całym okresie obowiązywania umowy. Sprzedaż kruszywa będzie następować sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od zlecenia. Wykonawca jest zobowiązany dokonać załadunku zamawianej ilości kruszywa na podstawiony przez Zamawiającego środek transportu, dokonać dokładnego zważenia załadowanego kruszywa i przekazać dowód (kwit) z ważenia kierowcy podstawionego pojazdu.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: od podpisania umowy do dnia 30 wrzesień 2017 r.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać sprzedaży kruszywa sukcesywnie na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego, w miejscu magazynowania kruszywa przez Wykonawcę
w terminie do 3 dni od otrzymania zlecenia.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. W ofercie należy podać łączny koszt netto i brutto zakupu i załadunku 300 t kruszywa oraz koszt brutto zakupu i załadunku 1 t kruszywa.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 27 luty 2017 r. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt zakupu kruszywa.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zał.Nr 1 - formularz oferty
Zał.Nr 2 - Projekt Umowy