Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dnia 3 marca 2017 r.

Nr OA.k.2601.16.2017

Zapytanie ofertowe

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Gminy w Skołyszynie” w szacunkowej ilości:

Lp.

Nazwa drukarki

szt.

HP LaserJet 1018

8

HP LaserJet P1006

8

HP LaserJet P1102w

3

HP LaserJet P1606

6

HP LaserJet Pro400

16

HP LaserJet 1200

2

HP LaserJet Pro M201dw

4

Kyocera FS 1320

2

Kyocera FS-4200DN KX

3

HP Color LaserJet CP2025 - Blue

1

HP LaserJet Pro CP1525 - Black

1

HP LaserJet Pro CP1525 - Yellow

1

HP LaserJet Pro CP1525 - Blue

1

HP LaserJet Pro CP1525 - Margenta

1

HP LaserJet P2055dn

3

Konica Minolta bizhub C454e - Black

2

Konica Minolta bizhub C454e - Yellow

1

Konica Minolta bizhub C454e - Margenta

1

Konica Minolta bizhub C224 – Black

1

Pozycje 1-19 – oryginalne tonery lub zamienniki o wydajności nie gorszej jak oryginały

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Dostawa do 7 dni od przekazania zlecenia

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać jednostkowy koszt brutto dostawy poszczególnych rodzajów tonerów oraz łączny koszt oferty.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 17 marzec 2017 r. do godz. 15:00.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: tonery@skolyszyn.pl
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, która oferuje najniższy łączny koszt dostawy wszystkich tonerów wymienionych w zapytaniu.

Oferty, które nie zawierają cen wszystkich tonerów nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póŸn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

mgr zenon Szura
Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Zapytanie ofertowe - tonery
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty