Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2017-04-10

GPIR.271.2.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Dostawa fabrycznie nowej zasuwy nożowej otwieranej elektrycznie i ręcznie do kanalizacji fi 400 z możliwością zdalnego sterowania pracą zasuwy przez komputer?.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej zasuwy nożowej otwieranej elektrycznie i ręcznie do kanalizacji Ø 400 z możliwością zdalnego sterowania pracą zasuwy przez komputer. Zasuwa będzie montowana na głębokości 6 m p.p.t w zbiorniku ? pompownia ścieków okresowo zalewana ściekami. Oferowana zasuwa winna być dostosowana do zabudowy podziemnej, tj. posiadać całkowitą zabudowę elementu odcinającego - noża przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz.

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

1) Ilość sztuk : 1;

2) Zasuwa przeznaczona do kanalizacji Æ 400 mm dostosowana do zabudowy podziemnej;

3) Otwieranie elektryczne i ręczne;

4) Napęd elektryczny (preferowany firmy AUMA), wieloobrotowy ? ON/OFF, Zasilanie: 3ph/400V/50Hz, Reżim pracy: S2-15 min ? wg normy PN-EN 60034-1:2011/ klasa A i B ? wyposażony w sterownik napędu (preferowany firmy: AUMA MATIC) zdalnie sterowany przez komputer;

5) Korpus zasuwy ? żeliwny malowany;

6) Całkowita zabudowa elementu odcinającego nóż przed penetracją zanieczyszczeń
z zewnątrz.

7) Nóż zasuwy ? kwasoodporny;

8) Jednostronnie szczelna lub dwustronnie szczelna;

9) Połączenie z armaturą: kołnierz, zasprzęglenie;

10) Montaż napędu na stropie zbiornika;

11) Przedłużka łącząca zasuwę z kolumną napędu elektrycznego powinna być wykonana ze stali kwasoodpornej.

12) Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spełniać odpowiednie normy oraz posiadać niezbędne certyfikaty.

13) Okres gwarancji: min. 24 miesiące.

Przedmiot Zamówienia należy dostarczyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (tj. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Przysiekach gm. Skołyszyn, 38-207 Przysieki 438).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 70 dni od podpisania umowy.

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową oraz deklarację zgodności oferowanej zasuwy.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00.

Do oferty należy załączyć

? parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

? kartę katalogową oraz deklarację zgodności oferowanej zasuwy.

W ofercie należy podać konkretny typ, model oferowanej zasuwy oraz typ oferowanego sterownika napędu zasuwy.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej według następujących kryteriów:

? cena ? 80% - oferta z najniższą ceną wykonania przedmiotu zamówienia uzyska w tym kryterium 70 pkt, pozostałe oferty uzyskają ilość punktów według wzoru: C= Cn/Cb x 100 x 80% (Cn cena najniższej oferty, Cb- cena oferty badanej);

? okres gwarancji na kompletną zasuwę ? 10% (punktowany okres gwarancji od 24 do 96 m-cy) - oferta z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji otrzyma maksymalną ilość 10 pkt, pozostałe oferty otrzymają punktację wg wzoru: G = Gb/Gn x 100 x 10% (Gb ? okres gwarancji badanej oferty, Gn ? najdłuższy okres gwarancji z ofert podlegających ocenie). Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji poniżej 24 miesięcy.

? czas dostawy ? 10% - maksymalny czas dostawy zasuwy wynosi 70 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas dostawy zasuwy otrzyma maksymalną ilość 10 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punktację wg wzoru: D = Dn/Db x 10% (Dn ? najkrótszy czas dostawy z ofert podlegających ocenie; Db ?czas dostawy badanej oferty). Wykonawca nie może zaoferować terminu dostawy powyżej 70 dni.

Brak zaoferowania w ofercie któregokolwiek z w/w kryterium spowoduje odrzucenie oferty.

Niekompletne oferty (bez projektu umowy, karty katalogowej zasuwy, deklaracji zgodności) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.