Informacja Kierownika GZGK w Skołyszynie
Nowa strona 1

Informacja Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie dotycząca pozbywania się ścieków opadowych i wód drenażowych z terenu nieruchomości

 

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie przypomina,

o istniejącym zakazie dotyczącym odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747 z póżn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do systemu kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Mając powyższe na uwadze, wzywam właścicieli posesji, z których ścieki opadowe i wody drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej, do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości. 

Ponadto informuję, że upoważnieni przedstawiciele Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie będą przeprowadzali kontrole w ww. zakresie i w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu wymierzenia kary, o której mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

 

Kierownik Gminnego Zakładu

 Gospodarki Komunalnej

w Skołyszynie

Krzysztof Kozioł