Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-04-25

GPIR.271.2.13.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Zakup
i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Pustej Woli?

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż klimatyzacji w budynku Domu Ludowego
w Pustej Woli.

Zamawiający przewiduje montaż klimatyzacji na dużej sali tanecznej na piętrze budynku
o niżej wymienionych wymiarach:

?        powierzchnia ok. 160 m2 ;

?        wysokość sali: od 3,50 m przy ścianach nośnych do 5 m na środku sali;

?        maksymalna ilość osób korzystających z sali: 150.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania Zamawiającego:

1)  Zamontowanie trzech kompletnych klimatyzatorów typu ?SPLIT? o minimalnych parametrach:

?      minimalna moc klimatyzatora (1 szt.): moc chł. 7,0kW, moc grz. 7,3kW,

?      chłodzone powietrzem, zasilanie 230V (jednofazowe), klasa energetyczna A lub wyższa; atest higieniczny, oznakowanie CE, filtr antybakteryjny, sterowanie pilotem.

2)  Zakres niezbędnych prac do wykonania:

?      montaż  trzech jednostek zewnętrznych, ściana budynku - do uzgodnienia z Zamawiającym,

?      montaż trzech jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu sali,

?      poprowadzenie w maskownicach instalacji czynnika chłodzącego w rurkach miedzianych
w otulinie;

?       wykonanie odprowadzenia skroplin przez ściany zewnętrzne w pomieszczeniach na zewnątrz budynku;

?      wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych, tj.: instalacji elektrycznej od tablicy głównej do zasilania jednostek zewnętrznych i wewnętrznych (podtynkowo lub w rurkach instalacyjnych z przejściem przez ściany, stropy) ? 3 obwody x ok.
30 mb (kabel min. 25 mm2);

?      montaż w tablicy głównej zabezpieczenia przeciwprzepięciowego oraz wyłącznika każdego
z obwodów zasilających klimatyzatory;

?      sprawdzenie szczelności wykonanej instalacji (zgodnie z EN-378-2);

?      napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;

?      sprawdzenie poprawności działania układu (funkcji chłodzenia, grzania, sterowania);

?      przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji klimatyzatorów.

 

Termin wykonania robót: do 3 tygodni od podpisania umowy.

Warunki gwarancji i obsługi serwisowej wykonanych klimatyzatorów:

?           minimalny okres gwarancji na wykonaną klimatyzację: 60 miesięcy od daty odbioru końcowego;

?           w ramach oferty i zawartej umowy Wykonawca będzie miał obowiązek dokonywać bezpłatnych przeglądów instalacji raz na 6 miesięcy (jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, funkcji chłodzenia, funkcji grzania, sterowania, instalacji odprowadzania skroplin), uzupełnienia czynnika chłodzącego, czyszczenie i dezynfekcję jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych, w tym wymianę niezbędnych filtrów;

?           Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usuwania wszelkich usterek wykonanej klimatyzacji w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, faksem lub e-mailem.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  5 maja 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący  załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną oferty.

 

Niekompletne oferty (bez podpisu, projektu umowy nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawców - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn