Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2017-05-24

Gminny Zakład Gospodarki

Komunalnej w Skołyszynie

GZGK.26.260.2.2017 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania całorocznego przeglądu serwisowego urządzeń wraz z towarzyszącymi instalacjami zgodnie z DTR tych urządzeń, które zainstalowane są na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438 wg poniższego wykazu:

 

1.       Prasa taśmowa Monobelt NP08 ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

2.       Przenośnik ślimakowy ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

3.       Zasobnik wapna Eko-Celkon? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

4.       Zespół przygotowywania i dozowania polielektrolitu ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

5.       Zgarniacz radialny typ ZRG Wt13  ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

6.       Mieszadła BIOX ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

a)       Mieszadło BIOX Hz Hydra typ Mz15 ? 1 szt.

b)       Mieszadło BIOX Hz Hydra typ Mz15 ? 1 szt.

c)       Mieszadło BIOX Hz Hydra typ Mz20 ? 1 szt.

d)       Mieszadło BIOX Hz Hydra typ Mz20 ? 1 szt.

7.       Sitopiaskownik EC-30 ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

8.       Pompa osadu PD-MH 060-B2 ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

9.       Zasuwy nożowe ? 8 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

10.    Urządzenia AKPiA (sonda tlenowa ? 1 szt., sonda gęstości ? 2 szt. , sonda pH ? 2 szt., sonda przewodności ? 1 szt. i ich przetworniki - 4 szt., ściekomierz ? 1 szt. ) ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

11.    Instalacja systemu napowietrzania ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

12.    Dmuchawy ROBOX ? (częstotliwość przeglądu 2 x w roku)

a) Dmuchawa ROBOX ES 42/2P (D1) ? 1 szt.

b) Dmuchawa ROBOX ES 42/2P (D2) ? 1 szt.

c) Dmuchawa ROBOX ES 42/2P (D3) ? 1 szt.

13.    Pompa KSB Sewabloc (od recyrkulacji zewnętrznej) ? 1 szt. ? (częstotliwość przeglądu 1 x w roku)

14.    Pompy KSB Amarex - N (pompownia główna) ? 2 szt. ? (częstotliwość przeglądu 1 x w roku ? przy przeglądzie w miesiącu grudzień)

15.    Zespół prądotwórczy Andoria - Agregat prądotwórczy ZE 4CT90/3 ? 1 szt. (częstotliwość przeglądu 1 x w roku ? przy przeglądzie w miesiącu czerwiec)

 

Dokładny zakres przeglądu obejmuje:

Ad. 1. Przegląd konserwacyjny prasy taśmowej Monobelt NP08 obejmuje oczyszczenie i nasmarowanie prowadnic i łożysk, sprawdzenie ich stanu, sprawdzenie regulatora ciśnienia (w razie potrzeby usunięcie zebranej skropliny), sprawdzenie czy ostrza noży zgarniających stykają się z taśmą na całej ich szerokości, a w razie potrzeby wyregulowanie siły docisku. Sprawdzenie stanu tkanin filtracyjnych. Sprawdzenie czystości wewnętrznej powierzchni cylindra perforowanego, a w przypadku nagromadzenia się pozostałości osadu wypłukanie wnętrza przy użyciu silnego strumienia wody.

Sprawdzenie stanu technicznego pozostałych podzespołów prasy taśmowej. Sprawdzenie uszczelnień i okładzin oraz kontrola stanu pompy płuczącej.

Ad. 2. Przegląd konserwacyjny przenośnika ślimakowego obejmuje wyczyszczenie (silnym strumieniem wody płuczącej) wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie przenośnika. Sprawdzenie wizualne, czy wykładzina nosi ślady zużycia, czy ślimak nie jest uszkodzony i czy nosi ślady zużycia. Sprawdzić wszystkich nakrętek czy nie są poluzowane. Sprawdzenie stanu uszczelnienia (w razie potrzeby należy go wymienić) i sprawdzenie ewentualnych wycieków oleju w przekładni ślimakowej. Wymienić olej w przekładni (olej BP Energol SG-XP 320 lub jego odpowiednik  - przekładnia RT 85 ? ilość 0,6 l, przekładnia RT 110 ? 1,5 l). Nasmarowanie łożyska w łączniku smarem ŁT-43. Sprawdzenie systemu sterowania oraz kontrola instalacji elektrycznej.

Ad. 3. Przegląd konserwacyjny zasobnika wapna obejmuje po opróżnieniu zasobnika wymontowanie i rozłożenie poszczególnych części, oczyszczeniu ich i kontrolę ich stanu technicznego, sprawdzenie i wymianę wkładu filtra.

Ad. 4. Przegląd konserwacyjny zespołu przygotowywania i dozowania polielektrolitu obejmuje kontrolę poziomu oleju i ewentualną jego wymianę (olej Mobil MOBILGEAR 632 lub jego odpowiednik ? ilość 0,4 l). Kontrolę uszczelnień i ewentualną ich wymianę.

Ad. 5. Przegląd konserwacyjny zgarniacza radialnego typ ZRG Wt13  obejmuje smarowanie łożysk, konserwację silnika elektrycznego i przekładni, w tym wymianę oleju.

Ad. 6. Przegląd konserwacyjny mieszadeł obejmuje wymianę oleju w komorze silnika (ok. 0,4 l oleju parafinowego lub ewentualnie olej SPECIAL 20W/40). W przypadku zauważenia nadmiernej ilości wody w spuszczonym oleju (pow. 30% objętości) należy wymienić uszczelnienia czołowe. Każdorazowo wraz z olejem należy wymieniać uszczelnienia śrub wlewowych (3 szt. oringów 8x2,5 ? mieszadło). Ponadto należy sprawdzić skuteczność zabezpieczenia przeciwporażeniowego, sprawdzić rezystancję izolacji induktorem 500 V między uzwojeniem silnika a obudową, sprawdzenie stanu wszystkich połączeń śrubowych, elementów mocujących, przewodu zasilającego oraz jego zadławienia i zamocowania. W przypadku wystąpienia korozji na obudowie mieszadła należy tą korozję usunąć, a miejsce to zabezpieczyć powłoką lakierniczą.

Ad. 7. Przegląd konserwacyjny sitopiaskownika EC-30 obejmuje wymianę oleju we wszystkich motoreduktorach, kontrolę szczotki sita, kontrolę komory olejowej przeniesienia napędu sita, kontrolę listew prowadzących sita oraz piaskownika, kontrolę presostatu oraz nasmarowanie zasuw na instalacji towarzyszącej.

Ad. 8. Przegląd konserwacyjny pompy osadu PD-MH 060-B2 polegający na sprawdzeniu poziomu oleju w okienku inspekcyjnym przekładni zmiennej (wariator) podczas postoju pompy oraz w przekładni redukcyjnej. Jeśli poziom oleju jest nieprawidłowy należy go uzupełnić (olej ENERGOPOL SG-XP 320 ? ilość oleju do wariatora ? 0,50 l, ilość oleju do przekładni redukcyjnej 0,70 l). Sprawdzenie uszczelnienia sznurowego pompy i ewentualna jego wymiana.

Ad. 9. Przegląd konserwacyjny zasuw nożowych obejmujący ich smarowanie.

Ad. 10. Przegląd konserwacyjny urządzeń AKPiA (sonda tlenowa ? 1 szt., sonda gęstości ? 2 szt., sonda pH ? 2 szt., sonda przewodności ? 1 szt. wraz z ich przetwornikami, ściekomierz ? 1 szt. ) obejmujący oczyszczenie sond i ich kalibrację. Kontrolę prawidłowości wskazań ściekomierza.

Ad. 11. Przegląd konserwacyjny instalacji systemu napowietrzania obejmuję kontrolę stanu technicznego zasuw zainstalowanych na instalacji.

Ad. 12. Przegląd konserwacyjny dmuchaw ROBOX obejmuje wymianę oleju (olej Shell Tellus), wymianę filtrów, kontrola naciągu pasków (ewentualną ich wymianę), kontrolę zaworu bezpieczeństwa i jego ewentualne wyregulowanie.

Ad. 13 Przegląd konserwacyjny pompy KSB(od recyrkulacji zewnętrznej) obejmuje kontrolę komory wycieku oleju oraz stanu oleju (mówiącego o jakości uszczelnień), wymianę oleju (olej parafinowy rzadki firmy Merck Nr 7174 lub produkt równoważny).

Ad. 14. Przegląd konserwacyjny pomp KSB Amarex - N (pompownia główna) obejmuje oczyszczenie pompy, wymianę oleju (olej parafinowy rzadki, HAFA CLAREX OM, Merck Nr 7174 lub równoważny), kontrola instalacji elektrycznej, sprawdzenie działania urządzeń kontrolnych, łożyskowanie i smarowanie (dotyczy wału pompy), wzrokowa kontrola liny.

Ad. 15. Przegląd konserwacyjny zespołu prądotwórczego ? agregatu prądotwórczego Andoria ZE 4CT90/3 obejmuje sprawdzenie układu zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia, układu rozruchu, osłuchanie  i sprawdzenie zespołu pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, dokręcenie złącz elektrycznych w tablicy sterowniczej. Sprawdzenie wartości napięć i częstotliwości zespołu prądotwórczego. Sprawdzenie działania układu automatyki i zabezpieczeń zespołu. Sprawdzenie stanu technicznego akumulatora rozruchowego oraz układów jego ładowania, a także stanu jego naładowania i poziomu elektrolitu. Czyszczenie zacisków akumulatora i posmarowanie ich wazeliną techniczną. Sprawdzenie stanu zabezpieczeń przeciwporażeniowych, pomiar rezystancji izolacji prądnicy, tablicy sterowniczej oraz przewodów zasilających. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej na silniku zespołu prądotwórczego. Czyszczenie i dokręcenie złącz elektrycznych w tablicy sterowniczej. Sprawdzenie poprawności pracy urządzeń wspomagających rozruch (świece żarowe). Sprawdzenie szczelności układu odprowadzania spalin, sprawdzenie układu chłodzenia, układu paliwowego i układu smarowania. Wymiana oleju, wkładów filtrów powietrza, oleju i paliwa.

 

Wszystkie materiały eksploatacyjne takie jak: filtry, oleje, uszczelnienia, smary, paski, bufory do kalibracji sond, a także czyściwa, farby leżą po stronie Wykonawcy przeglądu i powinny być wliczone w koszty wykonania przeglądu.

 

Stwierdzone w trakcie przeglądu zużycia, uszkodzenia części budujących poszczególną maszynę, urządzenie objęte przeglądem lub będącą samodzielnym elementem nie są objęte wymianą na podstawie umowy i Wykonawca nie może ich wymienić, obciążając dodatkowo Zleceniodawcę. Wszelkie usterki powinny jedynie zostać wpisane do protokołu w uwagach. Na podstawie tych uwag Zamawiający (GZGK w Skołyszynie) będzie zlecał wymianę poszczególnych zużytych, uszkodzonych części lub elementów w drodze odrębnych zleceń.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie obejmuje dwa przeglądy wykonane w odstępie, co 6 miesięcy. Pierwszy przegląd winien odbyć się w miesiącu czerwiec, do dnia 15 czerwca 2017 r., zaś drugi w miesiącu grudzień, do dnia 15 grudnia 2017 r. Dokładna data wykonania przeglądu zostanie ustalona przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem ww. terminów. 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  31 maja 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie (pok. 26-3) w godzinach pracy Zakładu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: gzgk@skolyszyn.pl W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy łączny koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy. 

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

 

Krzysztof Kozioł

Kierownik Gminnego Zakładu

 Gospodarki Komunalnej

 w Skołyszynie