Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-05-26

GPIR.271.2.15.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: ?Budowa parkingu w okolicy Kościoła Parafialnego w miejscowości Święcany przy drodze gminnej nr G-1, gm. Skołyszyn?

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotyczącej budowy parkingu w okolicy Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Święcanach wraz z systemem odwodnienia kanalizacją deszczową, budową oświetlenia ulicznego, oraz przebudową sieci uzbrojenia podziemnego (w tym  przebudowy gazociągu) kolidującą z projektowanym parkingiem przy drodze gminnej nr G-1, zlokalizowanego na działkach nr. ewid. 1590/1, 1590/2 oraz 1590/4 w miejscowości Święcany.

 

Dokumentację projektowo ? kosztorysową należy wykonać w oparciu o posiadaną przez Gminę Skołyszyn ?Koncepcję Budowy parkingu w okolicy Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Święcanach przy drodze gminnej Nr G-1 z września 2016 r., zgodnie z wybranym wariantem B -  stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Wytyczne dla projektantów:

?         Gmina Skołyszyn posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego (załącznik nr 4);

?         Gmina Skołyszyn posiada tytuł własności działek o nr ewid. 1590/1, 1590/2 i 1590/4 zlokalizowanych w okolicy Kościoła Parafialnego w Święcanach z przeznaczeniem pod planowany parking;

?         Dla działek objętych inwestycją Gmina Skołyszyn nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

?         Działki przeznaczone pod inwestycje znajdują się poza strefa zagrożenia powodziowego.

?         Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia oraz uzyskać decyzję pozwolenia na budowę - działając w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Skołyszyn do reprezentowania Zamawiającego;

?         Koszty związane z uzyskaniem uzgodnień, decyzji pozwolenia na budowę pokrywa Wykonawca.

 

Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezbędna do zrealizowania w/w zadań powinna obejmować:

1.      Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

2.      Wykonanie projektu budowlanego dla realizacji zamierzenia objętego zamówieniem.

3.      Wykonanie projektu zagospodarowania działek dla realizacji inwestycji na aktualnym podkładzie sytuacyjno - wysokościowym.

4.      Wykonanie opinii geotechnicznej dla projektowanego parkingu.

5.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego przebudowy gazociągu w oparciu o posiadane przez Zamawiającego warunki techniczne Nr PSG6VI/ZTI/18W/438330/16-266/1/16 oraz Porozumienie z dnia 08.09.2016 r., który należy uzgodnić w PSG Oddział w Tarnowie, ZG w Jaśle.

6.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego oświetlenia parkingu w oparciu o warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej z dnia 14.10.2016 r., znak: RE6/RP/448/J/1238/2016.
Projekt należy uzgodnić w RE Krosno.

7.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych przez istniejący kanał deszczowy do potoku Olszynka, w oparciu o zgodę Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (pismo IJs.506.125.2016). Projekt musi obejmować remont wylotu z kanalizacji deszczowej na skarpie potoku. Na powyższe zamierzenie Wykonawca musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

8.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego przebudowy wodociągu, w oparciu warunki techniczne z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie (znak: GZGK.4310.33.2016 z dnia 16.09.2016 r.), który należy uzgodnić w GZGK w Skołyszynie.

9.      Wykonanie projektu budowlanego branżowego zabezpieczenia i przebudowy istniejącego kabla telefonicznego ziemnego eksploatowanego przez Orange Polska S.A. w oparciu o warunki techniczne z dnia 25.10.2016 r. Nr pisma: TODDKKU/69318/BC/2016. Projekt należy uzgodnić w Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury w Rzeszowie.

10.  Wykonanie projektu wykonawczego obejmującego wszystkie branże opracowania.

11.  Złożenie odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji ? jeśli będzie ona wymagana przepisami szczegółowymi) decyzji na lokalizację i warunki techniczne zjazdu z drogi gminnej.

12.  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnienia projektu w ZUDP w Starostwie Powiatowym
w Jaśle.

13.  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

14.  Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych.

15.  Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

16.  Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.).

17.  Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

18.  Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 ? 31 ustawy.

19.  Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Skołyszyn tel. 13 4491742.

20.  Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązanie techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania.

21.  Dokumentację projektową Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację projektowo ? kosztorysową Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

 

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej i uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: do 31 października 2017 r.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 6 czerwiec 2017 r.   

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać całkowity koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji, pozwolenia na budowę. Wszystkie wymienione w zapytaniu warunki wykonania projektów branżowych zawiera koncepcja jako załącznik nr 3 do zapytania.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia złożonych ofert.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, projektu umowy) lub złożone po terminie - nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy.

2.       Projekt umowy.

3.       Koncepcja.

4.       Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.