Ogłoszenie z dnia 02.01.2006 r. o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu
Skołyszyn, 2006-01-02WÓJT GMINY SKOŁYSZYN
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Gruntami i Handlu1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 4 letni staż pracy,
- znajomość następujących aktów prawnych :
ustawa o samorządzie gminnym,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa Prawo wodne,
ustawa o ochronie przyrody,
ustawa o ochronie zwierząt,
ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
ustawa Prawo łowieckie,
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
- znajomość obsługi komputera,


2. Wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe z zakresu administracji i zarządzania,
- umiejętność redagowania i analizowania dokumentów,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy,
- wysokie poczucie odpowiedzialności,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- nadzór i kierowanie całokształtem spraw w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu,
- prowadzenie spraw związanych z melioracją gruntów,
- przyjmowanie zgłoszeń i informacji o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów oraz wzywania do wykonywania w tym zakresie określonych czynności lub wykonanie zastępcze,
- przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowań zwierząt na choroby zaraŸliwe, a w przypadku stwierdzenia zachorowań podejmowanie stosownych działań,
- podawanie do publicznej wiadomości mieszkańców komunikatów służb sanitarno weterynaryjnych,
- podejmowanie działań w sprawie wałęsających się zwierząt domowych i dziko żyjących,
- organizowanie odbioru padłych zwierząt na terenie gminy,
- prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa i gospodarki leśnej,
- realizacja zadań w zakresie wspierania postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- współpraca ze specjalistą ds. lasów niepaństwowych i pozyskiwania drewna z tych lasów,
- koordynowanie działań zmierzających do ochrony przyrody na terenie gminy,
- prowadzenie spraw w zakresie regulacji stosunków wodnych oraz zatwierdzanie zawartych ugód,
- współudział w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy,
- prowadzenie spraw dotyczących spisów rolnych jako zadania zleconego gminie,
- prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami Państwowego Funduszu Ziemi,
- przygotowywanie projektu budżetu gminy , oraz sprawozdań z ich realizacji w zakresie spraw należących do referatu,
- prowadzenie spraw spornych w zakresie gospodarki wodnej, rolnej i leśnej,
- udział w powołanych przez Wójta komisjach,
- współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie pomocy przy wypełnianiu
wniosków wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz informacja i pomoc przy składaniu wniosków o pozyskanie dopłat bezpośrednich ,
- nadzór nad gospodarowaniem w lasach Mienia Komunalnego ,
- wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego - dotyczy nabycia gruntów rolnych ,

4. Wymagane dokumenty:
życiorys ( CV),
list motywacyjny,
dokument poświadczający wykształcenie ( dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów ),
kwestionariusz osobowy,
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego,
kopię dokumentów posiadających wymagany staż pracy,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5. Inne informacje:
Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podjęta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej .
Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone .
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu, pocztą elektroniczną na adres:gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net .
W przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Handlu w Urzędzie Gminy w Skołyszynie w terminie do 16 stycznia 2006 r. ( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane .
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.skolyszyn.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Skołyszynie .

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) , powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póŸn. zm.).

Stanisław Gołosiński

Wójt Gminy SkołyszynZałączniki
Wersja tekstowa ogłoszenia w formacie Word