Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 - 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl 

 

Skołyszyn, dn. 2017-06-05

 

GPIR.271.2.18.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym montażu zasuwy nożowej wraz z napędem w istniejącej pompowni ścieków oraz nadbudowy studni betonowej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach

 

Zakres prac obejmuje dwa etapy z uwagi na fakt dostarczenia przez producenta zasuwy przedłużacza do napędu o określonej dokładnej długości, która zostanie zmierzona po zainstalowaniu zasuwy:

 

I etap:

1)       nadbudowa istniejącej studni betonowej fi 1500 mm za pomocą kręgów betonowych fi 1500 mm o 1,5 m od stanu istniejącego, nie licząc pokrywy betonowej studni oraz zamontowanie istniejącej pokrywy betonowej.

2)       wykonanie i zamontowanie drabinki ze stali kwasoodpornej wewnątrz studni na odcinku ok. 3 m, tak aby zamontowana drabinka miała kontynuację z istniejącymi stopniami.

3)       wykonanie i zamontowanie drabinki ze stali kwasoodpornej na zewnątrz studni na długości ok. 1,75 m.

4)       zamknięcie kanału za pomocą korka pneumatycznego.

5)       wykonanie i zamontowanie podpory pod zasuwę ze stali kwasoodpornej.

6)       montaż zasuwy nożowej międzykołnierzowej do zabudowy podziemnej Fabryki Armatur Jafar S.A. typ 2006 na rurociągu DN 400 w istniejącej pompowni głównej ścieków.

7)       dokładny pomiar odległości od zamontowanej zasuwy do stropu pompowni ścieków wraz z wykonaniem otworu w stropie pompowni ścieków celem wyprowadzenia przedłużacza do napędu.

8)       otwarcie kanału.

 

II etap:

1)       zamknięcie kanału za pomocą korka pneumatycznego.

2)       montaż przedłużacza pomiędzy zasuwą a napędem.

3)       montaż na stropie pompowni głównej stojaka Fabryki Armatur Jafar S.A typ 9114 pod napęd oraz napędu elektrycznego Firmy Auma.

4)       podłączenie zasilania napędu zasuwy z istniejącej skrzynki rozdzielczej pompowni głównej.

5)       wykonanie rozruchu zasuwy.

6)       otwarcie kanału.

Wykonanie automatyki dla przedmiotowej zasuwy zostanie zrealizowane na podstawie odrębnego zlecenia.

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 15 lipca 2017 r., z tym, że winno być ono zaplanowane do wykonania w okresie bezdeszczowym, w godzinach porannych, o niskim natężeniu dopływu  ścieków do oczyszczalni z uwagi na konieczność zmagazynowania ścieków w sieci kanalizacyjnej. Czas montażu podpory i zasuwy ? zadania z I etapu oraz przedłużacza i napędu ? zadania z II etapu nie może być dłuższy niż 4 godziny dla każdego etapu.

 

Z uwagi, że zadania objęte przedmiotowym zapytaniem ofertowym dotyczą prac szczególnie niebezpiecznych osoba nadzorująca wykonanie tych prac winna obligatoryjnie przeszkolić z zakresu BHP pracowników wykonujących zadania w zbiornikach zamkniętych oraz wyposażyć w niezbędny sprzęt taki jak: kaski, liny, szelki, odzież ochronną, maski z filtrami do szkodliwych gazów, tlenowe, detektor gazów (tlenu, siarkowodoru i metanu), wentylator do wdmuchiwania świeżego powietrza do zbiornika.

Wykonawca nie posiadający sprzętu BHP nie zostanie dopuszczony przez Zamawiającego do realizacji prac w zbiorniku zamkniętym.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Sposób złożenia oferty:

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga obligatoryjnych oględzin miejsca wykonania robót (Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Przysiekach, 38-207 Przysieki 438). Oględziny możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12, po wcześniejszym umówieniu się telefoniczne pod nr tel. 13 42 41 206.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  13 czerwca 2017 r
Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres:
przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

1.  Formularz ofertowy.

2.  Projekt umowy.

3.  Skan dokumentacji zasuwy i napędu

4.  Orientacyjne schematy montażu zasuwy i podniesienia studni

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn