Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym
Bączal Dolny 101 38-242 Skołyszyn
tel. 13 4491032
e-mail:
rejtanszkola@interia.pl

Bączal Dolny, dn. 07.06.2017 r.

 

 

Ldz. ZSPB-62.2017

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym ogłasza publiczne zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn.: ?Świadczenie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018?   

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje świadczenie usługi dowozu uprawnionych uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018, tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 22.06.2018 r.

Dowóz uczniów odbywać się będzie z następujących miejscowości :

a.        22 uczniów klas VI - VII SP, II - III Gimnazjum  w dni nauki szkolnej na trasie:
w godzinach rannych Jabłonica - Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec ? Bączal Dolny Szkoła- w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła - Bączal Górny Serwoniec ? Lipnica Górna ? Jabłonica.  W/w liczba uczniów może ulegać  w ciągu okresu trwania  umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu uczniów: Dowóz na godz. najpóźniej 750.  Odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 ? 3 kursy).

b.        14 uczniów z klas I ? IV Szkoły Podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie : w godzinach rannych Lipnica Górna - Bączal Górny Serwoniec - Bączal Dolny Szkoła - 
w godzinach popołudniowych Bączal Dolny Szkoła-  Bączal Górny Serwoniec - Lipnica Górna. W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 ? 3 kursy);

c.        13 uczniów klas:  I - VI Szkoły Podstawowej, oddziału przedszkolnego wraz z opiekunem w dni nauki szkolnej na trasie:  w godzinach rannych Bączal Dolny Brzeziny ? Bączal Dolny Szkoła - w godzinach popołudniowych: Bączal Dolny Szkoła ? Bączal Dolny Brzeziny.   

Godziny dowozu i odwozu dzieci: Dowóz na godz. najpóźniej 750, odwóz do uzgodnienia po opracowaniu podziału godzin (2 - 3 kursy). W/w liczba uczniów może ulegać w ciągu okresu trwania umowy nieznacznym zmianom.

Do wyceny oferty należy przyjąć, że dowóz i odwóz ze szkoły odbywać się będzie co najmniej 2 kursami.

Ostateczna ilość koniecznych kursów dowozu w poszczególnych dniach nauki zostanie ustalona po opracowaniu podziału godzin.

Łączna ilość uczniów do dowozu do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym na chwilę obecną wynosi: 49.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

2.  Wymagania dotyczące Wykonawców:

Wykonawca składający ofertę musi spełniać następujące warunki:

a.        posiadać aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

b.        musi dysponować siłami i środkami niezbędnymi do ich realizacji, tzn. busami
i autobusami przystosowanymi do przewozu osób - uczniów do szkół.
Pojazdy służące do przewozu uczniów powinny być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego oraz w zakresie właściwego stanu, a w szczególności czystości, estetyki wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. Wykonawca musi dysponować środkami transportu zapewniającymi odpowiednią liczbę miejsc siedzących podczas realizacji usługi dowozu.

c.        posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków na wszystkie pojazdy przeznaczone do dowozu przez cały okres świadczenia usługi.

 

3.   Wymagania dotyczące złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania - w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 - w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:

1)   Kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

2)   Wypełniony i podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania.

3) Wykaz środków transportu przeznaczonych do dowozu uczniów na poszczególnych
      trasach z wyszczególnieniem ilości miejsc siedzących oferowanych pojazdów.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej "Oferta na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym w roku szkolnym 2017/2018".

Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu i podpisana przez Wykonawcę. Osoby do kontaktu w imieniu Zamawiającego: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Bączalu Dolnym Pani Katarzyna Czerkowicz lub zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Pani Maria Dziedzic, tel. 134493032.

 

4. Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą łączną ceną oferty brutto dowozu uczniów.
Oferty nie złożone na formularzu ofertowym, złożone po terminie lub bez wymaganych w ust. 3 dokumentów zostaną odrzucone.

Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 -
w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym Bączal Dolny 101,  38-242 Skołyszyn, sekretariat.

Ocena ofert zostanie dokonana przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Gminy Skołyszyn do dnia 30 czerwca 2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przesłana do Wykonawców, którzy złożyli oferty (pocztą, pocztą elektroniczną) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości Zamawiającego, lub wystąpią okoliczności, które uniemożliwią podpisanie umowy na warunkach określonych w zapytaniu.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Załączniki:

1.        Formularz oferty.

2.        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3.        Projekt umowy.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Katarzyna Czerkowicz