Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Zgłoszenie o zamiarze usuniecia drzew.
Nowa strona 2

WNIOSEK

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW.

ZGŁOSZENIE

O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW*

Na podstawie Art. 83f ust. 1 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2016r., poz. 2134, t.j. z późn zm.)
- nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów między innymi w przypadku:

- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2,
- krzewów pełniących funkcje ozdobne, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego,
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach, w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach,
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
- drzew lub krzewów stanowiących złom lub wywrot, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia, potwierdzających że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
- wyjątek od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, dot. miedzy innymi drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 83f. ust. 1 pkt 3a wymienionej wyżej Ustawy, jednakże właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
80 cm ? w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
65 cm ? w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Wójt Gminy Skołyszyn, jako organ do którego wpłynęło ZGŁOSZENIE w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłoszonych do usunięcia drzew.

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, wymienionej wyżej ustawy w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Wójt Gminy Skołyszyn, może przed upływem terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa.
Organ, o którym wyżej mowa, wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin ZGŁASZAJĄCY wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Na podstawie Art. 86 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U z 2016r., poz. 2134, t.j. z późn zm.)
nie nalicza się opłat za usunięcie:
1) drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
2) (uchylony),
3) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
4) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
5) drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
6) drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych,
7) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 120 cm ? w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 80 cm ? w przypadku pozostałych gatunków drzew
- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
8) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowych planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni,
10) drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
11) topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym, drzewami innych gatunków,
12) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych,
13) drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych,
14) drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń,
15) drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placó


Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew.pdf

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2