Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-06-29

GPIR.271.2.11.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Dostawa prefabrykatów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn?

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę prefabrykatów betonowych przeznaczonych do remontu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn (wykonanie, remont przepustów, odwodnienie dróg).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.        Koryta odwadniające betonowe:

-  Wymiary: 50x30x30 cm - 500 sztuk;

- Wymiary: 60x50x42 cm - 100 sztuk;

2.        Płyta ażurowa typ krata:

-  Wymiary: 60x40x10 cm - 100 sztuk;

3.        Materiał, konstrukcja: beton, klasa wytrzymałości betonu C30/37 lub wyższa;

4.        Koryta powinny posiadać aprobatę techniczną IBDiM.

5.        Gwarancja min. 24 miesiące.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w etapach w następujących terminach:

1.          250 szt. (koryta 50x30x30), 100 szt. (koryta 60x50x42) oraz 100 szt. (płyta ażurowa 60x40x10)  - całość nie później niż 45 dni od podpisania umowy;

2.          Pozostałe 250 szt. (koryta 50x30x30) całość nie później niż 70 dni od podpisania umowy.

3.          Dostawa będzie realizowana sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Skołyszyn wraz z rozładunkiem.

4.          Wykonawca powinien dostarczyć prefabrykaty w terminie do 14 dni od każdorazowego zlecenia przez Zamawiającego.

5.          Dostawy będą realizowane w ilościach co najmniej 50 szt. poszczególnych prefabrykatów.

6.          Koszty załadunku, dostawy i rozładunku prefabrykatów ponosić będzie Wykonawca.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 5 lipca 2017 r. do godz. 15:00. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.

W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy przedmiotu zamówienia.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.